Başarısız Bel Cerrahisi Sendromlu Hastaların Demografik Özellikleri Ve Fonksiyonel Durumları

Nilay Şahin,Emel Özcan

  •  Yıl : 2012
  •  Cilt : 28
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 219-221
Özeti Bu çalışmanın amacı başarısız bel cerrahisi sendromlu (BBCS) hastaların özelliklerini değerlendirmektir. Çeşitli nedenlerle bel operasyonları geçiren, operasyon sonrası devam eden veya tekrarlayan bel, bel-bacak ve-veya bacak ağrısı şikayetleriyle polikliniğe başvuran 58 BBCS’li hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların, ağrı şiddeti visuel analog skala (VAS), fonksiyonel durumları Oswestry Disabilite İndeksi (ODİ), operasyon nedenleri ve operasyon tipleri epikrizle ve lomber mobilite lomber schober (LS) ile değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması 40.52±8.15 idi. % 61.3’ü kadın, % 38.7’si erkek idi. Hastaların % 88.1’i lomber disk hernisi, % 5.3’i spinal stenoz ve % 6.6’sı osteoartrit nedeniyle ameliyat edilmişti. % 55.3’üne diskektomi, % 30.5’ine diskektomi+laminektomi, % 5’ine füzyon ve % 9.5’ine laminektomi yapılmıştı. Hastaların VAS’ı 7.20±1.74 ve ODI değerleri 41.2±4.8 olarak saptandı. Hastaların % 93’ünün LS değeri 15cm’nin altında değerlendirildi. Ciddi ağrılar ve lomber hareketlerde kısıtlanma ile günlük yaşamı ve işi olumsuz etkileyen BBCS hastalar ve hekimler için önemli bir sorundur.

 

The aim of this study to evaluate the demographic features in patients with failed back surgery syndrome (FBSS). Material and Fifty eight patients who underwent spine surgical intervention on a variety of reasons that ongoing complaints of postoperative recurrent back, back-legs and/or legs pain that admitted to policlinic were evaluated retrospectively. The patients were assessed in terms of pain by visuel analog scale (VAS), in terms of functional status by Oswestry Disability Index (ODI), in terms of reasons of operation and types of operation by history andin terms of lumbar mobility by Lumbar Schober’s Test (LS). The mean age of the patients were 40.52±8.15. The patients were 61.3% females 38.7% males. 88.1% of the patients had been operated for lumbar disc herniations, 5.3% of the patients had been operated for spinal stenosis and 6.6% of the patients had been operated for osteoarthritis. Discectomy surgery has been performed in 55.3% of the patients, discectomy+laminectomy surgery has been performed in 30.5% of the patients, fusion surgery has been performed in 5% of the patients and laminectomy surgery has been performed in 9.5% of the patients. VAS and ODI values of the patients were 7.20±1.74, 41.2±4.8, respectively. LS was evaluated under 15cm in 93% of the patients. FBSS that affects to be negative about working and daily life with severe pain and limitation of lumbar motion is a significant problem for patients and physicians.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nilay Şahin, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Başarısız Bel Cerrahisi Sendromlu Hastaların Demografik Özellikleri Ve Fonksiyonel Durumları, Araştırma Makalesi,
, Vol. 28(4)
Geliş Tarihi : 02.02.2011, Kabul Tarihi : 24.07.2012
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme