Başarısız Bel Cerrahisi Sendromlu Hastaların Demografik Özellikleri Ve Fonksiyonel Durumları

NİLAY ŞAHİN, HARUN PERU

  • Yıl : 2012
  • Cilt : 28
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 219-221
Bu çalışmanın amacı başarısız bel cerrahisi sendromlu (BBCS) hastaların özelliklerini değerlendirmektir. Çeşitli nedenlerle bel operasyonları geçiren, operasyon sonrası devam eden veya tekrarlayan bel, bel-bacak ve-veya bacak ağrısı şikayetleriyle polikliniğe başvuran 58 BBCS’li hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların, ağrı şiddeti visuel analog skala (VAS), fonksiyonel durumları Oswestry Disabilite İndeksi (ODİ), operasyon nedenleri ve operasyon tipleri epikrizle ve lomber mobilite lomber schober (LS) ile değerlendirildi. Hastaların yaş ortalaması 40.52±8.15 idi. % 61.3’ü kadın, % 38.7’si erkek idi. Hastaların % 88.1’i lomber disk hernisi, % 5.3’i spinal stenoz ve % 6.6’sı osteoartrit nedeniyle ameliyat edilmişti. % 55.3’üne diskektomi, % 30.5’ine diskektomi+laminektomi, % 5’ine füzyon ve % 9.5’ine laminektomi yapılmıştı. Hastaların VAS’ı 7.20±1.74 ve ODI değerleri 41.2±4.8 olarak saptandı. Hastaların % 93’ünün LS değeri 15cm’nin altında değerlendirildi. Ciddi ağrılar ve lomber hareketlerde kısıtlanma ile günlük yaşamı ve işi olumsuz etkileyen BBCS hastalar ve hekimler için önemli bir sorundur.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Başarısız Bel Cerrahisi Sendromlu Hastaların Demografik Özellikleri Ve Fonksiyonel Durumları
, Vol. 28 (4)
Geliş Tarihi : 02.02.2011, Kabul Tarihi : 02.02.2011, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;