Behçet Hastalarında Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi Sonuçları İle Solunum Fonksiyon Testleri Arasındaki İlişki

Hüseyin Uysal,Şükrü Balevi,Nilsel Okudan

  •  Yıl : 2002
  •  Cilt : 18
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 223-226
Özeti Amaç: Bu çalışmada, Yüksek Rezonans!/ Bilgisayarlı Tomografi (YRBT) değerlendirmesine göre patolojik akciğer bul­ guları olan ve olmayan Behçet hastalığı bulunan kadın hastaların solunum fonksiyonlarının karşılaştırılması amaç­ landı. Yöntem: Çalışmaya yaşları 19-54 arasında (ort. 37.0 ± 9.5) olan 29 kadın hasta ile yaşları 19-50 arasında (ort. 40.5 ± 8.3) olan 20 sağlıklı kadın alındı. Hasta ve kontrol grubunun fiziki muayeneleri yapıldı, YRBT’leri çekildi ve Sensormedics Sistem 2400 sulu spirometre ile solunum fonksiyon testleri (SFT) yapıldı. Hastalar YRBT sonuçlarına göre YRBT (+) ve YRBT (-) olmak üzere iki gruba ayrıldı. YRBT (+) hasta grubunun (n=11) yaşlan 28-54 arasında (ort. 39.9 ± 8.1), YRBT (-) hasta grubunun (n=18) yaşları 19-50 arasında (ort. 35.2 ± 10.1) idi. Oluşturulan 3 grupta da FVC, FEV-f, FEFo^^.y^, PEF, VC, TLC, RV, FRC, DLCO ve DLCO/VA değerlerine bakıldı. Verilerin analizinde tercihli varyans analizi ve Tukey HSD testi kullanıldı. Bulgular: YRBT (+) hastalar ile YRBT (-) hastaların SFT değerleri birbirleriyle kıyaslandığında, gerek elde edilen en iyi değerler ve gerekse beklenen değerlere yüzde oranlar açısından anlamlı bir fark bulunmadı. Hem YRBT (+) hem de YRBT (-) hasta grubunun SFT değerleri kontrol grubuyla ayrı ayrı karşılaştırıldığında ise elde edilen en iyi değerler arasında anlamlı bir fark bulunmazken, beklenen değere göre yüzde oranlar arasında sadece DLCO/VA değerlerinde anlamlı bir azalma (p<0.01) görüldü. Sonuç: Behçet hastalığında kısmi bir akciğer tutulumunun olduğu, ancak bu tutulum ile solunum fonksiyonları arasında direk bir ilişkinin bulun­ madığı söylenebilir. Bu nedenle, YRBT değerlendirmelerinde patolojik akciğer bulguları bulunan ve bulunmayan tüm Behçet hastalarında solunum fonksiyon testlerinin yapılarak hastaların solunum fonksiyonları hakkında bilgi edinilme­ si yararlı olacaktır. Ayrıca, solunum fonksiyon testlerinin normal olması halinde bile YRBT’de patolojik değişikliklerin bulunabileceği de gözönünde tutularak asemptomatik akciğer tutulumlarını belirlemek amacıyla YRBT tetkiklerinin yapılmasının hastalığın takibi açısından önemli olduğu kanaatindeyiz.

 

Objective: Comparison of the respiratory functions were aimed in this study in female Behcet’s patients whether with or without pathological pulmonary lesions according to high resolution computerized tomography (HRCT) evalutions. Methods: 29 female patients aged between 19 to 54 (average 37.0 ± 9.5) years and as control group 20 healthy female aged 19 to 50 (40.5 ± 8.3)years were taken into the study. Patients and control group individuals were physically inspected, HRCT films were taken and pulmonary function tests (PFT) through a spirometer were determined. Patients were divided into two group according to HRCT results as HRCT (+) and HRCT (-). HRCT (+) group patients (n=11) vvere aged 28 to 54 (average 39.9 ± 8.1)years and HRCT (-) group (n=18) vvere 19 to 50 (aver­ age 35.2 ± 10.1) years. İn ali groups the determinations of FVC, FEVj, PEp25-75%’ PEF, VC, RV, FRC, DLCO and DLCO/VA values vvere performed. Analysis of the results vvere carried out by preferred variance analysis and Tukey HSD tests. Results: A statistically important difference was not observed when the PFT values vvere compared betvveen HRCT (+) and HRCT (-) patients for the obtained results and the percentage rate to expected results. When the PFT values vvere compared for both HRCT (+) and HRCT (-) patients group with the control group separately though there was no statistical difference betvveen the best values but only a statistical decrease in DLCO/VA values (p<0.01) was observed betvveen the percentage rate to espected results. Conclusion: İt may be said that though there is a pulmonary restriction in Behcet’s disease but this restriction has no relation with respiratory functions. Thus it vvill be useful to perform pulmonary function tests in both vvith or vvithout pathological findings through HRCT evaluation in order to obtain some Information about respiratory functions of Behcet’s patients. Additionally vve presume even when the results of the pulmonary functions tests are normal though some pathological changes in HRCT should be considered HRCT investigations may be useful to follovv the disease. HRCT investigations may be useful to follovv the disease.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hüseyin Uysal, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fizyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Behçet Hastalarında Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi Sonuçları İle Solunum Fonksiyon Testleri Arasındaki İlişki, Araştırma makalesi,
, Vol. 18(4)
Geliş Tarihi : 02.09.2002, Kabul Tarihi : 22.10.2002
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme