Behçet hastalarında yüksek rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi sonuçları ile solunum fonksiyon testleri arasındaki ilişki

HÜSEYİN UYSAL, NİLSEL OKUDAN, ŞÜKRÜ BALEVİ

  • Yıl : 2002
  • Cilt : 18
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 223-226
Amaç: Bu çalışmada, Yüksek Rezonans!/ Bilgisayarlı Tomografi (YRBT) değerlendirmesine göre patolojik akciğer bul­ guları olan ve olmayan Behçet hastalığı bulunan kadın hastaların solunum fonksiyonlarının karşılaştırılması amaç­ landı. Yöntem: Çalışmaya yaşları 19-54 arasında (ort. 37.0 ± 9.5) olan 29 kadın hasta ile yaşları 19-50 arasında (ort. 40.5 ± 8.3) olan 20 sağlıklı kadın alındı. Hasta ve kontrol grubunun fiziki muayeneleri yapıldı, YRBT’leri çekildi ve Sensormedics Sistem 2400 sulu spirometre ile solunum fonksiyon testleri (SFT) yapıldı. Hastalar YRBT sonuçlarına göre YRBT (+) ve YRBT (-) olmak üzere iki gruba ayrıldı. YRBT (+) hasta grubunun (n=11) yaşlan 28-54 arasında (ort. 39.9 ± 8.1), YRBT (-) hasta grubunun (n=18) yaşları 19-50 arasında (ort. 35.2 ± 10.1) idi. Oluşturulan 3 grupta da FVC, FEV-f, FEFo^^.y^, PEF, VC, TLC, RV, FRC, DLCO ve DLCO/VA değerlerine bakıldı. Verilerin analizinde tercihli varyans analizi ve Tukey HSD testi kullanıldı. Bulgular: YRBT (+) hastalar ile YRBT (-) hastaların SFT değerleri birbirleriyle kıyaslandığında, gerek elde edilen en iyi değerler ve gerekse beklenen değerlere yüzde oranlar açısından anlamlı bir fark bulunmadı. Hem YRBT (+) hem de YRBT (-) hasta grubunun SFT değerleri kontrol grubuyla ayrı ayrı karşılaştırıldığında ise elde edilen en iyi değerler arasında anlamlı bir fark bulunmazken, beklenen değere göre yüzde oranlar arasında sadece DLCO/VA değerlerinde anlamlı bir azalma (p<0.01) görüldü. Sonuç: Behçet hastalığında kısmi bir akciğer tutulumunun olduğu, ancak bu tutulum ile solunum fonksiyonları arasında direk bir ilişkinin bulun­ madığı söylenebilir. Bu nedenle, YRBT değerlendirmelerinde patolojik akciğer bulguları bulunan ve bulunmayan tüm Behçet hastalarında solunum fonksiyon testlerinin yapılarak hastaların solunum fonksiyonları hakkında bilgi edinilme­ si yararlı olacaktır. Ayrıca, solunum fonksiyon testlerinin normal olması halinde bile YRBT’de patolojik değişikliklerin bulunabileceği de gözönünde tutularak asemptomatik akciğer tutulumlarını belirlemek amacıyla YRBT tetkiklerinin yapılmasının hastalığın takibi açısından önemli olduğu kanaatindeyiz.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Behçet hastalarında yüksek rezolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi sonuçları ile solunum fonksiyon testleri arasındaki ilişki
, Vol. 18 (4)
Geliş Tarihi : 02.09.2002, Kabul Tarihi : 02.09.2002, Yayın Tarihi : 01.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;