Beket Hastalmında Temporo-Mand1buler, Sakro-Ilıad Ve Entesopatik Tutulum

İsmail Şimşek,Saim Açıkgözoğlu,Hüseyin Tol,Şükrü Balevi,Hüseyin Endoğru,Serdar Tarhan

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 481-488
Özeti Behcet hastaligi (BH); eklemlerde kalic: arm- r tablosu gostermeyen sistemik hastaltkurcaltlinaya altnan 40 Behcet ha rtast ve 23 kontrol grubunda sakroileit (Si), topuk entesopatisi (A§il tendiniti ve veya plantar fassiit) ye temporomandibuler artrit tutulumu klinik ye radyolojik baktmdan karplagirddi. Bilinda kontrol grubuna gore radyolojik bakimindan anlamli bir lark gortilmesine ragmen klinik olarak bu fark anlamst:thr ( p>0.05 ). Topuk entesopatisi ye ten poramandibuler artrit arasinda klinik ye radyolojik bulgular gdeger seviyekrde tesbit edildi. BH seyri esnasinda her tie kadar topuk y e temporo-ntandibttkr eklem likayeti olrnaktaysa da bu durum hastahga ozgii ye normal poptdasyonda gorfilenden fazla de-gildir.

 

Behrers's disease is a systemic disease which does not show destructive arthritis in joints sacroiliitis ankle enthesopatia (Achilles tendinits and plantar fasciitis) and iemporomandibular arthritis were cli-nically and radiologically compared in 40 patients with Behcet's Disease and 23 control groups. There was a statistically significant differance in the ra-diological findings of both groups while there was clinically no significant differance between them (P<0.05). Clinical and radiological findings of ankle enthesopathia and temporo-mandibular joint arthritis were the same. It was concluded that although ankle and temporo-mandibular joint complaints are found during the Behcers Disease, those complaints were specific for the disease and were not more than those found in normal population.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İsmail Şimşek, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Beket Hastalmında Temporo-Mand1buler, Sakro-Ilıad Ve Entesopatik Tutulum, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(4)
Geliş Tarihi : 22.10.1993, Kabul Tarihi : 22.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme