Benign Prostat Hiperplazisine Transüretral İnsizyon (tuıp) Uygulamasının Sonuçları

Recai Gürbüz,Giray Karalezli,Kadir Karabacak,Ali Acar

  •  Yıl : 2000
  •  Cilt : 16
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 289-292
Özeti Benign prostat hipertrofisinde (BPH) herkesin isteği daha az invaziv bir cerrahi yöntemle tedavi olmaktır. Biz çalışmamızda kliniğimizde BPH tanısı konan ve TUIP uygulanan 14 hastayı objektif (Uroflowmetri) , sübjektif (Semptom skoru) ve seksüel fonksiyon açısından değerlendirdik. TUIP uygulanan 14 hastanın ortalama yaşı 54.8 ve ortalama izlem süremiz 35.5 ay idi. Semptom skoru (IPSS) ve uroflowmetri preoperatif ve postoperatif tüm hastalarda değerlendirilerek karşılaştırıldı. TUIP’ ten sonra semptom skorunda azalma izlendi. Maksimum idrar akış hızı ortalama 9.8 ml/sn den postoperatif altıncı ayda 14.3 ml/sn'ye çıktı. 1 hastada operasyon sonrası retrograd ejekulasyon gözlendi. TUIP ten sonraki iyileşme oranları TURP ile kıyaslandığında daha düşük olmakla birlikte iyi seçilmiş hastalarda obstruksiyondan kurtarmada etkili bir yöntem olduğu kanaatine varıldı.

 

Everybody wish a less invasive surgical procedure applied at Benign Prostatic Hyperplasia (BPH). We evaluated the results of TUIP application at our clinic to 14 cases with BPH Identification in point of objective measures (Uroflovvmetry), subjective measures (Symptom score) and sexual function. Average age of 14 cases subjected to TUIP was 54.8 and average observation period was 35.5 months. İn ali cases pre and postoperative symptom score (IPSS) and uroflovvmetry data have been evaluated and compared. A reduction in the symptom score has been observed after the TUIP. Maximum urine flovv rate increased from 9.8 ml/sec to 14.3 ml/sec at sixth month. Post-operative retrograde ejaculation has been observed in only one patient. Although recovery rates vvere lovv as compared to TURP, TUIP was evaluated to be an effective method in obstruction therapy at carefully selected patients.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Recai Gürbüz, selçuk üniversitesi meram tıp fakültesi üroloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Benign Prostat Hiperplazisine Transüretral İnsizyon (tuıp) Uygulamasının Sonuçları, Araştırma makalesi,
, Vol. 16(4)
Geliş Tarihi : 03.10.2000, Kabul Tarihi : 03.10.2000
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme