Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Aksesuar Hava Hücrelerinin Morfometrik İncelemesi

Ahmet Kavaklı,Hanefi Yıldırım,Hasan Baki Altınsoy,Murat Ögetürk,İlter Kuş,Mustafa Sarsılmaz

  •  Yıl : 2004
  •  Cilt : 20
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 60-65
Özeti Temporal kemiğin havalanması kendi içinde 5 bölgeye ayrılır. Bu bölgeler şunlardan oluşur: Orta kulak, Squamomastoid (mastoid), Perilabyrinthine, Petros apex ve Aksesuar. Aksesuar bölgesi ise skuamoz, zigomatik, oksipital ve stiloid olarak alt bölgelere ayrılır. Bilgisayarlı Tomografi (BT) görüntüleri kullanılaraktemporal kemikteki aksesuar hava hücre hacimleri ölçüldü. Toplam 66 olguda 132 normal kulak incelendi. Olguların 34’ü erkek, 32’si kadın ve yaş ortalamaları erkeklerde 39,50 kadınlarda 42,84 idi. Çalışmamızda erkeklerde ve kadınlarda pnömatik mastoid oranları %75-80 civarında bulundu. Her iki cinsiyette özellikle zigomatik ve squamoz hava hücreleri oranları yüksekti. Aksesuar hava hücresi görülme oranları ve hacimleri erkeklerde kadınlardan daha yüksek olmakla beraber istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p>0.05). Sonuçlarımız kaynaklarla karşılaştırıldı ve uyumlu bulundu. Çalışmayla elde edilen sonuçlar özellikle aksesuar hava hücreleri kesitlerini içeren orta kulak bölümü ile ilgili ameliyatların planlanmasında yardımcı olabilir.

 

The temporal bone pneumatization is be divided into five section. These sections are as written down: The middle ear, squamomastiod (mastoid), perilabyrinthine, pertros apex and accessory. The accessory. The accessory section is divided as squamosal, zygomatic, occipital and styloid subsections. The volüme of the accessory air cell in temporal bone was measured by using the CT scans. 132 normal ears were observed in total of 66 cases. 34 of the cases were male, while 32 were female. The age average of the male was 39.50 where as it was 42,84 for the female. In our study, the pneumatic mastoid proportion of the male and female was observed as about 75-80 %. The zygomatic and squamoz air cells proportions were, especially, high in both sexes. The visibility of the proportions of the accessory air cells and their volumes were higher in the male when compared with the female however, it was not statistically significant (p>0.05). Our results were compared with sources and they were found adaptive. The result obtained here in should help surgeons in the middle ear planning operations on sections including accessory air cells.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Kavaklı, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bilgisayarlı Tomografi Kullanılarak Aksesuar Hava Hücrelerinin Morfometrik İncelemesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 20(2)
Geliş Tarihi : 17.12.2003, Kabul Tarihi : 12.02.2004
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme