Bir Mikozis Fungoides Vakası

Şamil Ecirli,Osman Yılmaz,Hasan Hüseyin Telli,Özden Vural,Mustafa Sait Gönen

  •  Yıl : 1990
  •  Cilt : 6
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 129-132
Özeti Mikozis fungoides T hücreli bir deri lenfornasıdır. Prernikotik fazda egzematoid veya nonspesifik dermatit görülür. Daha sonra bu safha plak, nodül, ülserler veya eritrodertnaya dönüşür. Hastalığın teşhisi üç karakteristik histolojik özelliğin bulunıqu ile konur: a) Üst derrniste bant I şeklinde mononükleer hücre infiltrasyonu, b) Dermiste mikozis hücreleri, c) Epidermiste Pautrier mik-,roabseleri. Bu yaka bildiriminde bir mikozis fungoides vakası takdim ettik ve onun klinikopatolojik özelliklerini literatür bilgileri ile tanıştık.

 

Mycozis Fungoicles in a culaneus lyrnphotna of T cell origin. in the pretnycolic phase, there is eczetnatoid or nonspecific dermatitis. Later in the course of the disaease, this phase progress to plaque, nodules, ulsers or diffuse erytroderma. The diagnosis of the disease can be made clefinitely when three characteristic histologic features are present: a) A bandlike rnononuclear cells infiltrate in the Iffier dermis_ b) Mycosis cells present in the dermis. c) Pautrier's microabscess present in the epidermis. in this report, we presented a case of rnycosis fungoides and discussed its clinicopathologic features according to literature daie.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şamil Ecirli, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bir Mikozis Fungoides Vakası, Araştırma makalesi,
, Vol. 6(1)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme