Bır Morgagni Hernısı Olgusu

Faruk Özer,Savaş Yaşar,Alaaddin Vural,Kambiz Dabeşlim

  •  Yıl : 1995
  •  Cilt : 11
  •  Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 281-286
Özeti Morgagni hernileri nadirdir ye konjenital di-yafragmatik herniler arasinda en seyrek rast-lanamdir. Daha cok sag tarafta yerleimlidir. Eril-kinlerde cogunlukla asemptomatik olmasina karpn hazen minimal semptomlara neden olabilir. Bu ne-denle genellikle haAa hir nedenle cekilen akciger grafileri Lie radyolojik olarak tam konulur. Arallklarla sag list kadranda kann agrisi ta-mmlayan 69 yapndaki bir erkek hastadaki Mor-gagni hernisi olgusunu sunuyoruz.

 

Morgagni's hernia are uncommon and it is the least common congenital diaphragmatic hernia. This condition affects the right side more frequently than the left. In adulthood, the majority of cases are asyomtomatic or produce minimal symptoms. Most Morgagni herniations in aduls are recognized ro-entgenographically. We present a case of Morgagni hernia in a 69 years old man suffering from occasioonally a pain at the right upper part of abdomen.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Faruk Özer, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bır Morgagni Hernısı Olgusu, Araştırma makalesi,
, Vol. 11(2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme