BIR MORGAGNi HERNISI OLGUSU

Faruk Özer, Savaş Yaşar, ALAADDİN VURAL, Kambiz Dabeşlim

  • Yıl : 1995
  • Cilt : 11
  • Sayı : 2-3-4
  •  Sayfa : 281-286
Morgagni hernileri nadirdir ye konjenital di-yafragmatik herniler arasinda en seyrek rast-lanamdir. Daha cok sag tarafta yerleimlidir. Eril-kinlerde cogunlukla asemptomatik olmasina karpn hazen minimal semptomlara neden olabilir. Bu ne-denle genellikle haAa hir nedenle cekilen akciger grafileri Lie radyolojik olarak tam konulur. Arallklarla sag list kadranda kann agrisi ta-mmlayan 69 yapndaki bir erkek hastadaki Mor-gagni hernisi olgusunu sunuyoruz.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
BIR MORGAGNi HERNISI OLGUSU
, Vol. 11 (2-3-4)
Geliş Tarihi : 15.10.1995, Kabul Tarihi : 15.10.1995, Yayın Tarihi : 15.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;