Bir Üniversite Hastanesindeki Psikiyatrik Aciller

Mine Şahingöz,Keziban Kendirli,Emre Yılmaz,Erdem Önder Sönmez,Yılmaz Satan,Fadime Aksoy,Adnan Dağıstan,Nazmiye Kaya

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 153-154
Özeti Çalışmamızda bir üniversite hastanesi acil servisi tarafından psikiyatri konsültasyonu istenen hastaların sosyodemografik özelliklerinin ve konulan psikiyatrik tanıların incelenmesi amaçlanmıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi tarafından. 2010-2013 yılları arasında psikiyatri konsültasyonu istenen hastaların kayıtları geriye dönük olarak incelenmiştir. Çalışmaya 449 kadın (%53.5), 391 erkek (%46.5) olmak üzere toplam 840 hasta alınmıştır. Hastaların yaş ortalaması 34.3±14’dür. En sık psikiyatri konsültasyonu isteme nedenleri intihar girişimi (%17), anksiyete (%15.5), psikomotor ajitasyon (%14.3), somatik yakınmalar (%12) olarak belirlenmiştir. Olguların % 89.6’ine en az bir psikiyatrik tanı konulurken, sıklık sırasına göre konulan tanılar bipolar bozukluk (%17.7), psikotik bozukluklar (%12.3), major depresyon (%11), alkol ve madde bağımlılığı (%8.5), anksiyete bozuklukları (%8.5), konversiyon bozukluğu (%6) olarak bulunmuştur. Çalışmamızın sonuçları, acil servis hizmetlerinin etkin kullanımı açısından önemli olabilir.

 

The aim of this study was to evaluate the the demographic and clinical characteristics of the patients whose psychiatric consultations were referred from Emergency Department of a university hospital. Medical records of patients reffered to the Psychiatry Clinic at Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine between 2010 and 2013 were studied retrospectively. In this study 449 female (53.5%), 391 (46.5%) male totaly 840 patients were taken. Average age of the all participants in this study was 34.3±14 years. The most common cause for the consultation was attempt suicide (17%), anxiety (15.5%), psychomotor agitation(14.3%), and somatic complaints (12%). According to the result of psychiatric evaluation, a psychiatric disorder is found in 89.6% of the consultations. The most common psychiatric diagnoses were bipolar disorders (17.7%), psychotic disorders (12.3%), major depression (11%), substance use disorders (8.5%), and anxiety disorders (8.5%) and conversion disorder (6%). The results of this study may be important for the effective use of emergency psychiatric services.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mine Şahingöz, konya meram eğitim v araştırma hastanesi selçuk üniversitesi meram tıp fakültesi psikiyatri
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Şahingöz M,Kendirli K,Yılmaz E,Sönmez EÖ,Satan Y,Aksoy F,Dağıstan A,Kaya N.Bir Üniversite Hastanesindeki Psikiyatrik Aciller.Selcuk Med J 2014;30(4): 153-154

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bir Üniversite Hastanesindeki Psikiyatrik Aciller, Araştırma Makalesi,
, Vol. 30(4)
Geliş Tarihi : 25.04.2013, Kabul Tarihi : 27.05.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme