Biyomedikal Mühendisliği: Hayati Bilimlerde Disiplinler Arası Bir Yaklaşım

Ahmet Arslan,Abdurrahman Kutlu,Faruk Aksoy,Emsal Hediye Uğur

  •  Yıl : 1991
  •  Cilt : 7
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 565-570
ÖzetiFiziksel bilimlerin tıbta uygulanması ve tıp bilimleriyle bütünleştirilmesi bu makalede tartı-şılmıştır. Sağlık hizmetlerinde olan gelişmeler, temel tıp bilimleri alanlarında bir hayli deneysel çalışmalara imkan hazırlamaktadır. Bunlardan imp-lantasyon, doku toleransı, materyal teknolojisi, model ve kalıpçılık, ve alet donanımı gibi çalışmalar biomedikal mühendisliğinin ve biomedikal temel bi-limlerinin önemini ortaya koymaktadır.

 

Integration and possible means of application of physical sciences in medicine has been discussed. Progressive improvements in health care opens ex-plorative research arcas in the medical sciences (im-plantation, tissuc tolerance, high quality material, modelling and remolding, and instrumentation) that makes biomedical engineering and sciences a must.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Arslan, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ve Genetik
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Biyomedikal Mühendisliği: Hayati Bilimlerde Disiplinler Arası Bir Yaklaşım, Araştırma makalesi,
, Vol.7(4)
Geliş Tarihi : 13.11.1991, Kabul Tarihi : 13.11.1991
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616 ;
E-ISSN:2149-8059 ;
İndeksleme
ulakbimatıf diziniebscoebscoebsco