Böbrek Yetmezlikli Hastalarda İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi

Selma Güler,Mustafa Haki Sucaklı,Orçun Altunören,Ömer Faruk Kökoglu,Hasan Uçmak,Seyyit Kus,Ekrem Doğan,Gözde Yıldırım Çetin,Hayriye Sayarlıoğlu

  •  Yıl : 2013
  •  Cilt : 29
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 117-119
Özeti Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda gelişen idrar yolu enfeksiyonlarında (İYE) predializ ile diyaliz hastaları ve 65 yaş altı ile üstü hasta grupları arasında üriner enfeksiyon belirteçleri ve muhtemel risk faktörlerini araştırmayı amaçladık. Ocak 2012 ve Aralık 2012 tarihleri arasında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma Hastanesi Nefroloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde Kronik böbrek yetmezliği (KBY) tanısı olan ve İYE gelişen 82 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. prediyaliz KBY hastalar grup 1, sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) ve hemodiyializ hastaları grup 2, olarak sınıflandırıldı. Hastaların 58’i (%70,7) diyaliz hastası iken, 24’ ü (%29,3) ise predializ KBY hastasıydı. Hastaların yaş ortalaması diyaliz grubunda 50±21 iken prediyaliz grubunda ise 63,6±15,4, idi. Hastaların 36 sı (%43,9) diyabetikdi. Vakaların 37’si (%45,1 ) ≥65 yaş olup, bu grupta kolesterol, trigliserid ve albümin değerleri 65 yaş altı gruba göre anlamlı olarak daha düşük bulundu. Her iki grupta da idrar kültürlerinde en sık üreyen mikroorganizma Escherichia coli (E. Coli) idi. Diyaliz ve prediyaliz gruplarının karşılaştırılmasında lökosit sayımı, eritrosit sedimentasyon hızı, tam idrar tahlili ve CRP düzeyleri açısından gruplar arasında istatistikî olarak anlamlı fark yoktu. Ateş, piyürü ve nitrit pozitifliğinin prediyaliz ve diyaliz gruplarında sık olmasına rağmen her iki grup arasında istatistiksel olarak fark bulunmadı. 65 yaş üstü grupta ise eşlik eden komorbid durumlar idrar enfeksiyonuna eğilimi arttırabilir.

 

We aimed to investigate the markers and possible risk factors of urinary infection in predialysıs patients with CRF and patients undergoing dialysis by comparing groups younger or older than 65 years of age. We evaluated 82 patients with chronic renal failure who have been followed by nephrology and infectous disease policlinic due to urinary infection during January 2012 and December 2012 in medical faculty of Kahramanmaras Sutcu Imam University. The patient in the predialysis period was accepted as group I, the patients ongoing dialysis and continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD was accepted as group II. 58 (70,7%) of these patients were in dialysis program. 34 (29,3%) were in predialysis patients. The average age of the patients in predialysis group was 63, 62±15,482 and the average age of the patients in dialysis group were 50, 08±21,086. (45,1%) of these patients were ≥65 years old and compared with serum levels of the kolesterol, trigliserid ve albumin, levels in ≥65 years old cases were statistically significant than ≤65 years old cases. Escherichia coli was microorganism that the most commonly isolated in urinary cultures in both groups. (43.9%) of patients were diabetic. There was no statistical difference between the levels of serum CRP, ESR and leucocytosis between the groups (p>0.05). Fever, pyuria and nitrite positivity between the predialysis and dialysis groups was statistically no significant. Comorbidity in the group above 65 years of age may increase the tendency of infection.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Selma Güler, kahramanmaraş sütcü imam üniversitesi tıp fakültesi enfeksiyon hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Böbrek Yetmezlikli Hastalarda İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Değerlendirilmesi, Araştırma Makalesi,
, Vol. 29(3)
Geliş Tarihi : 03.01.2013, Kabul Tarihi : 11.03.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme