Boğaz Kültürlerınde A-Grubu Beta Hemolitık Streptökok Üreyen Hastalarda Aso-Crp Düzeylerının Araştırılması

Mahmut Baykan,A. Zeki Şengil,Emine İnci Tuncer,Hilal Kart,Ayşen Karabayraktar,Bülent Baysal

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 447-450
Özeti Yapmış oldukları çeşitli enfeksiyonlar (özellikle OSYE)'dan sonra kardit, glomerulonefrit ve akut eklern romatizması gibi ciddi kom.plikasyonlara neden olabilen A-Grubu Beta Hemolitik Streptokok (AGBHS)' arın tanı ve tedavisi yanında komp-likasyonların izlenmesi de oldukça önemlidir. Bu amaçla boğaz kültürlerirule AGBHS üreyen hastaların serumlarında anti Streptolizin-O (ASO) antikoru ve bir akut faz reaktanı olan C-Reaktıf Pro-tein (CRP) düzeylerini araştirdık. Bulgulartmızı mevcut literatür bilgileri ışığında tartışarak ÜSYE geçiren hastaların ASO, CRP değerleri ile takip edilmesinin toplum sağlığı ve ekonomik açıdan yararlı olacağı kanısına vardık.

 

Carditis, glomerulonephritis and acute rheumat-ic fener case important comphlications that may fol-low upper respiratory infectious, especially caused by Group A-Beta hemolytic streptococci. Serum levels of anti-streptolysin-O (ASO) and C-reactive protein (CRP) were measured in patients with upper respiratory infectious due to group A-B hemolytic streptococci. It was concluded that CEP and ASO were important laboratory tests in the follow-up of patient with upper respiratory tract infectious.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mahmut Baykan, NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Boğaz Kültürlerınde A-Grubu Beta Hemolitık Streptökok Üreyen Hastalarda Aso-Crp Düzeylerının Araştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(3)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme