Borik Asit İnsan Pankreas Kanseri Mıa Paca-2 Ve Panc-1 Hücrelerinde Er Stresi Ve Apoptoz Aracılı Antikanser Aktivite Gösterir

Boric acid shows anticancer activity in pancreatic cancer

Canan Eroğlu Güneş

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 39
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 1-6
Özeti

Amaç: Bu çalışmada borik asitin insan pankreas kanseri MIA PaCa-2 ve PANC-1 hücrelerinde endoplazmik retikulum (ER) stresi ve apoptoz aracılı antikanser etkisinin a raştırılması amaçlanmıştır.
Gereçler ve Yöntemler: Borik asitin pankreas kanseri hücrelerinin canlılığı üzerine etkisi ve IC50 değeri XTT testi ve CompuSyn version 1.0 yazılımı kullanılarak hesaplanmıştır. Apoptotik, anti-apoptotik ve ER stresi ile ilişkili genlerin ifadesi belirlenmiştir. Borik asitin bu hücrelerin koloni oluşum kapasitesi üzerine etkisi ise koloni oluşum testi ile değerlendirilmiştir .
Bulgular: Borik asit zaman ve doz bağımlı olarak her iki hücre hattında da hücre canlılığını baskılamıştır. XTT testi sonucunda MIA PaCa-2 ve PANC-1 hücrelerinde borik asitin IC50 dozlarının sırasıyla 15707,5 ve 14248,8 μM olduğu bulunmuştur. Borik asitin her iki hücre hattında da apoptoz ile ilişkili genlerden BAX, CASP3, CASP8, CYCS ve FAS genlerinin ifadelerini anlamlı derecede arttırdığı gözlenmiştir. PANC- 1 hücrelerinde CASP9 ve FADD genlerinin ifadeleride anlamlı derecede yükselmiştir. Borik asitin her iki hücre hattında da ER stresi ile ilişkili ATF4, HSP47 ve XBP1 genlerinin ifadesini istatistiksel olarak anlamlı derecede arttırdığı görülmüştür. Ayrıca borik asit muamelesi sadece PANC-1 hücrelerinde ATF6, CHOP ve EIF2A ifadelerini anlamlı derecede arttırmıştır. MIA PaCa-2 hücrelerinde ise borik asit GRP78 gen ifadesinin istatistiksel olarak artmasına neden olmuştur. Koloni oluşum testi sonuçları borik asitin her iki hücre hattında da koloni oluşum kapasitelerinin anlamlı dereced e baskılandığını göstermiştir .
Sonuç: Borik asit her iki insan pankreas kanseri hücrelerinde hücre canlılığı ve koloni oluşumunu azaltmış olup apoptoz ve ER stresi ile ilişkili genlerin ifadesini değiştirmiştir. Bu bulgular, borik asitin insan pankreas kanseri hücrelerinde ER stresi ve apoptoz aracıl ı antikanser etkisini göstermektedir .

 

Aim: Objective of this study was to investigate the endoplasmic reticulum (ER) stress and apoptosis mediated anticancer ef fect of boric acid in human pancreatic cancer MIA PaCa-2 and P ANC-1 cells. Materials and Methods: The effect of boric acid on the viability of pancreatic cancer cells and the IC50 value were calculated by XTT test and using CompuSyn version 1.0 software. Apoptotic, anti-apoptotic and ER stress-related gene levels were determined. The effect of boric acid on the colony formation capacity of these cells was evaluated with the colony formation assay.
Results: Boric acid inhibited cell viability in these cell lines as time and dose dependent. As a result of the XTT test, the IC50 doses of boric acid in MIA PaCa-2 and PANC-1 cells were found to be 15707.5 and 14248.8 μM, respectively. Boric acid significantly upregulated BAX, CASP3, CASP8, CYCS and FAS expression, which are the genes associated with apoptosis in both cell lines. CASP9 and FADD gene levels were significantly elevated only in PANC-1 cells. It was observed that boric acid statistically upregulated the expression of ATF4, HSP47 and XBP1 genes associated with ER stress in both cell lines. In addition, boric acid treatment significantly increased ATF6, CHOP and EIF2A expressions only in PANC-1 cells. Boric acid also caused an increase in GRP78 gene expression in MIA PaCa-2 cells. Colony formation test results illustrated that boric acid significantly suppressed co lony formation capacities in both cell lines.
Conclusion: Boric acid reduced cell viability and colony formation in both human pancreatic cancer cells and changed gene levels in apoptosis and ER stress pathways. Findings suggested that boric acid exhibits anticancer activity in human pancreatic cancer cells v ia ER stress and apoptosis.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Canan Eroğlu Güneş, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Eroglu Gunes C. Boric Acid Shows ER Stress and Apoptosis Mediated Anticancer Activity in Human Pancreatic Cancer MIA PaCa-2 and PANC- 1 Cells. Selcuk Med J 2023;39(1): 1-6

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Borik Asit İnsan Pankreas Kanseri Mıa Paca-2 Ve Panc-1 Hücrelerinde Er Stresi Ve Apoptoz Aracılı Antikanser Aktivite Gösterir, Araştırma makalesi,
, Vol. 39(1)
Geliş Tarihi : 28.02.2023, Kabul Tarihi : 05.03.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme