Borik Asit İnsan Pankreas Kanseri MIA PaCa-2 ve PANC-1 Hücrelerinde ER Stresi ve Apoptoz Aracılı Antikanser Aktivite Gösterir

Canan Eroğlu Güneş

  • Yıl : 2023
  • Cilt : 39
  • Sayı : 1
  •  Sayfa : 1-6

Amaç: Bu çalışmada borik asitin insan pankreas kanseri MIA PaCa-2 ve PANC-1 hücrelerinde endoplazmik retikulum (ER) stresi ve apoptoz aracılı antikanser etkisinin a raştırılması amaçlanmıştır.
Gereçler ve Yöntemler: Borik asitin pankreas kanseri hücrelerinin canlılığı üzerine etkisi ve IC50 değeri XTT testi ve CompuSyn version 1.0 yazılımı kullanılarak hesaplanmıştır. Apoptotik, anti-apoptotik ve ER stresi ile ilişkili genlerin ifadesi belirlenmiştir. Borik asitin bu hücrelerin koloni oluşum kapasitesi üzerine etkisi ise koloni oluşum testi ile değerlendirilmiştir .
Bulgular: Borik asit zaman ve doz bağımlı olarak her iki hücre hattında da hücre canlılığını baskılamıştır. XTT testi sonucunda MIA PaCa-2 ve PANC-1 hücrelerinde borik asitin IC50 dozlarının sırasıyla 15707,5 ve 14248,8 μM olduğu bulunmuştur. Borik asitin her iki hücre hattında da apoptoz ile ilişkili genlerden BAX, CASP3, CASP8, CYCS ve FAS genlerinin ifadelerini anlamlı derecede arttırdığı gözlenmiştir. PANC- 1 hücrelerinde CASP9 ve FADD genlerinin ifadeleride anlamlı derecede yükselmiştir. Borik asitin her iki hücre hattında da ER stresi ile ilişkili ATF4, HSP47 ve XBP1 genlerinin ifadesini istatistiksel olarak anlamlı derecede arttırdığı görülmüştür. Ayrıca borik asit muamelesi sadece PANC-1 hücrelerinde ATF6, CHOP ve EIF2A ifadelerini anlamlı derecede arttırmıştır. MIA PaCa-2 hücrelerinde ise borik asit GRP78 gen ifadesinin istatistiksel olarak artmasına neden olmuştur. Koloni oluşum testi sonuçları borik asitin her iki hücre hattında da koloni oluşum kapasitelerinin anlamlı dereced e baskılandığını göstermiştir .
Sonuç: Borik asit her iki insan pankreas kanseri hücrelerinde hücre canlılığı ve koloni oluşumunu azaltmış olup apoptoz ve ER stresi ile ilişkili genlerin ifadesini değiştirmiştir. Bu bulgular, borik asitin insan pankreas kanseri hücrelerinde ER stresi ve apoptoz aracıl ı antikanser etkisini göstermektedir .

Atıf yapmak için : Eroglu Gunes C. Boric Acid Shows ER Stress and Apoptosis Mediated Anticancer Activity in Human Pancreatic Cancer MIA PaCa-2 and PANC- 1 Cells. Selcuk Med J 2023;39(1): 1-6
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Borik Asit İnsan Pankreas Kanseri MIA PaCa-2 ve PANC-1 Hücrelerinde ER Stresi ve Apoptoz Aracılı Antikanser Aktivite Gösterir
, Vol. 39 (1)
Geliş Tarihi : 28.02.2023, Kabul Tarihi : 28.02.2023, Yayın Tarihi : 05.03.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;