Bromektazı Nedenıyle Rezeks1yon Uyguladı6ımız 30 Vakanın Analızı

Kazım Gürol Akyol,Güven Sadi Sunam,Sami Ceran,Mehmet Gök,Işık Solak,Hasan Solak

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 223-225
Özeti Selcuk Universitesi Tip Fakilltesi Gaps Ka1p Damar Cerrahisi Kliniginde 1983-1995 yillari ara-sinda 30 bron,rektazi vakasi opere edibnivir. Va-kalardan 16'si erkek 1471 kadindir. En ktictik va-kamiz 6 yaistnda en bilytigti 60 ya,sindadir. 2 hastaya sag alt lobektomi, 3 hastaya sag orta lobektomi, 4 hastaya sag orta ve alt lobekiomi, 1 hastaya sol list lobektomi, 9 hastaya sol alt lobelaomi, I hastaya lin-gulektomi, 8 hastaya sol alt lob ve lingula re-zeksiyonu, 2 hastaya sol pntimonelaomi uy-gulanmigir. Postoperatif erken donemde 3 vaka kaybedilmif, diger vakalarda ise tam pia gii-riihniiftar.

 

Between 1983-1995 thirty patients had been ope-rated at the Department of Thorax and Car-diovasculer Surgery. 14 of whom were female others were male. The stnalest patient had six years old and the oldest patient had sixty years old. 2 patient were treated with right lower lobectomy, 3 were right middle lobectomy, 4 were right midle and lower lobectomy, 1 was left upper lobectomy, 9 were left lower lobectomy, 1 was lingulectomy, 8 were left lower lobectomy and lingulectomy, 2 were left pne-umonectomy. In early postoperative period, 3 pa-tient were lost, others were healed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kazım Gürol Akyol, numune hastanesi selçuk tıp göğüs cerrahisi
Eposta : kazı[email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bromektazı Nedenıyle Rezeks1yon Uyguladı6ımız 30 Vakanın Analızı, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme