BROMEKTAZI NEDENIYLE REZEKS1YON UYGULADI6IMIZ 30 VAKANIN ANALIZI

KAZIM GÜROL AKYOL, GÜVEN SADİ SUNAM, SAMİ CERAN, Mehmet Gök, Işık Solak, HASAN SOLAK

  • Yıl : 1996
  • Cilt : 12
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 223-225
Selcuk Universitesi Tip Fakilltesi Gaps Ka1p Damar Cerrahisi Kliniginde 1983-1995 yillari ara-sinda 30 bron,rektazi vakasi opere edibnivir. Va-kalardan 16'si erkek 1471 kadindir. En ktictik va-kamiz 6 yaistnda en bilytigti 60 ya,sindadir. 2 hastaya sag alt lobektomi, 3 hastaya sag orta lobektomi, 4 hastaya sag orta ve alt lobekiomi, 1 hastaya sol list lobektomi, 9 hastaya sol alt lobelaomi, I hastaya lin-gulektomi, 8 hastaya sol alt lob ve lingula re-zeksiyonu, 2 hastaya sol pntimonelaomi uy-gulanmigir. Postoperatif erken donemde 3 vaka kaybedilmif, diger vakalarda ise tam pia gii-riihniiftar.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
BROMEKTAZI NEDENIYLE REZEKS1YON UYGULADI6IMIZ 30 VAKANIN ANALIZI
, Vol. 12 (2)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996, Yayın Tarihi : 14.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;