Bronş Astımlı Hastalarda Elektrolit Dczeyleri Ve Asid-Baz Dengesı

Ahmet Çığlı,Osman Yaşar öz,Sıtkı Göksu,İclal Meram,Oya Köylüoğlu,Jale Özaslan

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 507-513
Özeti Bronş astımı tedavisindeki 29 hasta ve 30 kont-rol yakasında pll, IICO3 değerleri ve elektralit dü-zeyleri araştırddı. Bronş astımlılarda kontrollere göre HCO3 artışı çok önemli (p<0.01), K artışı ve Ca azalması önemli (p<0.05), pN, Na, P ve Cl de-gerlerindeki fark önemsiz (p>O.05) bulunmuştur. Bronkokonstrüksiyonun yanısıra rakımm hipoksiyi arturdıgı, fakat kompanzasyonun etkisi ile asid-baz dengesinde önemli bir değişiklik olmadıgı kanaatine varıldı.

 

Electrolyte, pH, and HCO3 levels of 29 patients with bronchial asthrrıa and 30 healthy controls were investigated. IICO3 (p<0.01) and K (p<0.0..5) levels were significantly increased while Ca levels were decreased. The change in pH, Na, P and Cl levels were not statistically signijşcant (p>0.05). It was concluded that althought bronchoconstruction and altitude increase hyparia, conwan.sation mech-anisms prevent important change in the acid-base equilibrium.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Çığlı, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya ve Klinik Biyokimya ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Bronş Astımlı Hastalarda Elektrolit Dczeyleri Ve Asid-Baz Dengesı, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(4)
Geliş Tarihi : 23.10.1992, Kabul Tarihi : 23.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme