Brusella Epididimoorşitli 7 Vakanın Değerlendirmesi

Halime Lülleci,Gönül Çiçek Şentürk,Merve Sefa Sayar,Fatma Aybala Altay,Aslı Haykır Solay

  •  Yıl : 2019
  •  Cilt : 35
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 259-263
Özeti

Bruselloz ülkemizde sık görülen zoonotik bir hastalıktır. Sistemik bir enfeksiyon olan burselloz; çeşitli klinik tutulumlarla karşımıza çıkabilmektedir. Genitorüriner tutulum ise % 4-20 arasında değişen oranlarda görülmektedir. Değerlendirmiş olduğumuz yedi epididimoorşit vakasına anamnez, fizik muayene ve ultrason ile tanı konulmuştur. Hastalarımızın hepsi taşra hastası olup; anamnezlerinde enfekte süt ve süt ürünleri yeme ile hayvanlarda düşük yapma öyküsü bulunmaktadır. Yedi vakanın sadece ikisine coombslu tüp aglütinasyon testi ile tanı konulmuştur; beş vakada standart tüp aglütinasyon testi tanıda yeterli olmuştur. Üç hastada kan kültürü pozitifliği saptanmıştır. Hastalar brusella tedavisini altı hafta alarak iyileşmiştir. Hastaların tamamına kombine tedavi uygulanmıştır. Hastalarımızın hiçbirinde tedavi yetersizliği saptanmamıştır. Yazımızda amaçlanan; epididimoorşit tanısı alan hastaların öykülerinde brusellozunda göz önünde tutulmasını sağlamaktır.

 

Brucellosis is one of the most frequent zoonotic diseases in our country. Brucellosis, a systemic infection, can arise with various clinical involvements. Genitourinary involvement is seen at varying rates between 4-20%.Seven examinedepididymo-orchitis cases were diagnosed through anamnesis, physical examination and ultrasonography.All of our patients are provincials, in their anamnesis, there are histories regarding eating infected milk and dairy products and         miscarriages in animals. Only in two of seven cases, diagnosis was made through coombs tube agglutination; in the other five of seven cases, standard tube agglutination test was sufficient for diagnosis. Blood culture positiveness was determined in three patients. Patients were healed by taking brucella treatment for six weeks.      Combined modality therapy was administered to all patients. Treatment deficiency was not determined in any patients. In this article, we aim to provide taking into consideration also brucellosis in histories of patients having epididymo-orchitis treatment.

\n

 

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Halime Lülleci, Dışkapı Yıldırm Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Sayar MS, Şentürk GÇ, Lülleci H, Altay FA, Solay AH. Brusella Epididimoorşitli 7 Vakanın Değerlendirmesi. Selcuk Med J 2019;35(4): 259-263

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Brusella Epididimoorşitli 7 Vakanın Değerlendirmesi, Olgu Sunumu,
, Vol. 35(4)
Geliş Tarihi : 27.01.2016, Kabul Tarihi : 03.12.2019
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme