Brusellanın Alışılmamış Bir Sunumu: Pansitopeni

Turgay Ulaş,Cemal Bes,Emine Gültürk,Fatma Paksoy,Sadi Kerem Okutur,Mehmet Ali Eren,Fatih Borlu

  •  Yıl : 2012
  •  Cilt : 28
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 254-256
Özeti Akut brusellozun nadir görünümünden ve ender hemotolojik komplikasyonundan biri olan pansitopeniye sahip bir hasta sunuyoruz. 29 yaşında bayan hasta ateş yüksekliği ve pansitopeni nedeniyle hastaneye yatırıldı. Brusella standart tüp aglutinasyon testi positif bulundu ve kan kültüründe Brusella melinentis üredi. 6 haftalık kombine doksisiklin ve streptomisin antibiyotik tedavisini takiben hastanın tamamı ile iyileştiği gözlendi. Brusella pansitopeninin nadir bir nedeni olarak akılda tutulmalı ve bir an önce tedavi edilmelidir.

 

We report a patient with pancytopenia which is an unusual manifestation and a rare hematologic complication of acute brucellosis. A 29-year-old female patient was hospitalized with fever and pancytopenia. Brucella standard tube agglutination test was found to be positive and cultures from blood yielded growth of Brucella melitensis. The patient completely recovered by the sixth week following combined antibacterial treatment of doxycycline and streptomycine. Brucella should be considered as an uncommon cause of pancytopenia and should be treated immediately.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Turgay Ulaş, Harran Üniversitesi Tıp Fakultesi İç Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Brusellanın Alışılmamış Bir Sunumu: Pansitopeni, Olgu Sunumu,
, Vol. 28(4)
Geliş Tarihi : 21.01.2011, Kabul Tarihi : 20.09.2011
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme