Brusellozda Pansıtopenı

Mehmet Bitirgen,Onur Ural,Ekrem Çopur

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 255-257
Özeti Brusella infeksiyonunda değişik. spesifik mayan hematolojik bozukluklar ohi abilir. Bu in-feksiyonda kemik iligi ve dalak yaygm olarak et-kilenir t e bu ter tundundar pansitopeniye neden olahilir. Bu yaztda, pansitopenili bir brusellozis ol-gusu hildirilnristit. Brusella infeksiyonunun tedavisi ile pansitopeni Bu olgti nedeniyle. brusellozisde hemotolojik komplikasyonlarm rinentini vurgulamak istedik.

 

Brucella infection may produce a variety ofnon-spesific haematological abnormalities. Bone mar-row and spleen are commonly involved in this in-fection and such involvement may result in a pane-topenia. In this arcticle. a pancytopenia case in brucellosis has been reported. Pancytopenia re-solved on treatment of the brucella infection. We want to stressed the importance of ha-ematological complications for brucellosis Ltiith this case.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Bitirgen, MERAM TIP FAKÜLTESİ TIP İNTANİYE
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Brusellozda Pansıtopenı, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme