Brusellozlu Vakalarımızın Degerlendirilmesi

İsrafil Şimşek,Mehmet Bitirgen,Mustafa Sünbül,Hakkı Polat

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 499-504
Özeti 1990-1994 pilaf., icinde Infeksivon Hastalsklart Kliniginde tefhis ye tedavisi yaptlan 63 arusellozits vaka retrospektif olarak arafttrilmz§nr. Bu vakalarats klinik bulgulartsun stklik, tiirii, la-boratuar bulgulart ve iskelet sistemi komp-likasyonlart geizden ge irilmi, tic. Vakalartn 40't kadin 231ii erkektir. Klinik semptom olarak 51 has-tada atec (% 81), 42 hastada terleme (% 67). 39 hastada ii§lime-titreme (% 61), 39 hastada artrit (% 46). 2 hastada lokositoz (% 3), 7 hastada llikopertr (% 11), 42 hastada lenfomonositoz (% 67) bulundu. Vakalartn 6'suula (% 9) kart kiiltiirii pozinfti. Klinik ye radvolojik de gerlendirmelere Ore 13 hastada spondilir (% 20.6). 8 hastada seakroileit (% 12). 4 hastada orFit (% 6) komplikasyonit bulimmuftur. Hastalarm tamainmda Wright aglutina.syon testi I 'us iizerinde pozitifti. 160

 

It consists of the Central Nervous System and the Peripheral Nervous System, which helps living beings with nervous systems to adapt to their environment.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İsrafil Şimşek, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavisi Rehabilitasyon ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Brusellozlu Vakalarımızın Degerlendirilmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(4)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme