Büyük Hekimlerimiz : Prof. Dr. Feridun Nafız Uzluk (1907 - 27. Eylül. 1974)

Hasan Özönder

  •  Yıl : 1984
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 129-154
Özeti Konya, Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti; Selçuklu Tıp dünyasının başta gelen kentidir. Sivas, Kayseri, Çankırı gibi S21çuklu tababetinde önemli yeri olan kentler gibi Konya da Türk tıp tarihine ünlü şahsiyetler kazandırmış, önemli katkılarda bulunmuştur. Başkent Konya'da, tıp alanında faaliyette bulunan müesseseler arasında bilhassa Kemaliyye ile, Şadi Bey Dar'uş - Şifalarını biliyoruz. Büyüklü, küçüklü başka müesseselerin de olduğu muhakkak. Günümüzde sadece «eyvanı» ile varlığını gösterebilen Kemaliyye müstesna, hepsi yok olup gitmiştir. Mevki tespitinden sonra yapılacak hafriyat, restorasyona müsait bilgi, belge ve desteği verecektir. Tıp müesseselerinin bu gün, savaş günlerinde bile dokunulmazlıkları vardır. Her türlü tecavüz ve taarruzdan muaf ve masundurlar. Ama bu prensip, tarihte zaman zaman terkedilmiştir. Nitekim, bütün insani prensip ve anlaşmalara rağmen uzak ve yakın tarihlerde yapılan çatışmalarda, tıp müesseseleri, zaman zaman da olsa, çeşitli tecavüz ve taarruzdan kendilerini kurtaramamışlardır. İşte, başkent Konya'da bulunan Selçuklu tıp müesseselerinin, tahrip olarak, günümüze gelemeyişlerinde, yedi yüz yıllık mazilerinde uğradıkları bu tür taarruz ve tecavüzlerin tesirinin büyük olduğu kanaatindeyiz. Çünkü Konya, hem başkent ve hem de Anadolu stratejisinde çok önemli, kilit bir mevkie sahip. Anadolu'nun, politik, askeri ve ticari yollar kavşağı durumunda. Taht ve taç kavgaları, din ve mezhep çatışmaları, ayaklanmalar, iç isyanlar, Moğol ve Beyliklerin muhasara ve tecavüzleri bu sebeple Konya ve yakın çevresinde sahneye konulmuştur.

 

Konya is the capital of the Anatolian Seljuk State; Seljuk is the leading city in the medical world. Just like Sivas, Kayseri and Çankırı, which have an important place in the S21çuklu medicine, Konya has brought famous personalities and made important contributions to the history of Turkish medicine. Among the institutions operating in the field of medicine in the capital city of Konya, we know especially Kemaliyye and Şadi Bey Dar'uş - Healing. It is certain that there are other large and small institutions. With the exception of Kemaliyye, who can only show his existence with his "iwan" today, all of them have disappeared. The excavation to be made after the determination of the location will provide information, documents and support suitable for restoration. Medical establishments have immunities today, even during war days. They are immune and immune from all kinds of rape and attack. But this principle has been abandoned from time to time in history. As a matter of fact, despite all humanitarian principles and agreements, in distant and recent conflicts, medical institutions, albeit from time to time, could not save themselves from various rape and assault. We are of the opinion that such attacks and rapes suffered in their past of seven hundred years had a great effect when the Seljuk medical institutions in the capital Konya were destroyed and could not survive today. Because Konya has a very important and key position in both the capital and Anatolian strategy. It is the crossroads of Anatolia's political, military and commercial roads. Throne and crown fights, religion and sect conflicts, rebellions, internal rebellions, siege and rape of Mongols and Beyliks were staged in Konya and its vicinity for this reason.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hasan Özönder, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Büyük Hekimlerimiz : Prof. Dr. Feridun Nafız Uzluk (1907 - 27. Eylül. 1974), Araştırma makalesi,
, Vol. 1(2)
Geliş Tarihi : 02.12.1984, Kabul Tarihi : 02.12.1984
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme