Canalis Opticus İle Foramen Caroticoclinoideum Arasındaki İlişkiye Morfometrik Açıdan Yaklaşım

Ahmet Kalaycıoğlu,Zeliha Kurtoğlu

  •  Yıl : 2001
  •  Cilt : 17
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 159-163
Özeti Bu çalışmada farklı üniversitelerin tıp fakültelerinin anatomi anabilim dalına ait laboratuvarlarında bulunan toplam 62 kafatasında processus clinoideus anterior, medius ve posteriorları ile birlikte canalis opticusları incelenmiştir. Processus clinoideus anterior ve medius'un birleşmesi İle oluşan foramen caroticoclinoideum varlığı sözkonusu olduğunda canalis opticus'un boyutlarında bir değişiklik oluşup oluşmadığı incelenmiştir. Sonuç olarak 62 kafatasından 15'inde (% 24.19) bilateral olarak foramen caroticoclinoideum, 2'sinde (% 3.2) yalnızca sağ tarafında foramen caroticoclinoideum ve 5'inde (% 8.06) yanlızca sol tarafında foramen caroticoclinoideum bulunmuştur. Foramen caroticoclinoideum bulunan kafataslarının canalis opticus'larının boyutları ile bulunmayanlarının arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark olmadığı tesbit edilmiştir.

 

İn this study, anterior, middle and posterior clinoid processes were studied in total of 62 skulls belonging to Anatomy departments of different universities. When it comes to speak about the existance of caroticoclinoid foramen emerglng from the commissure of anterior and middle clinoid processes, whether any changes in the dimensions of optic canal ever happened was studied. As result, İn 15 (24.19%) out of 62 skulls caroticoclinoid foramen were found bilaterally. İn two (3.2%) only in the right side and five (8.06%) for the left side. Statistically, there were no significant dlfferences has been found betvveen the dimensions of the optic canal of skulls having caroticoclinoid foramen and those not having.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Kalaycıoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Canalis Opticus İle Foramen Caroticoclinoideum Arasındaki İlişkiye Morfometrik Açıdan Yaklaşım, Araştırma makalesi,
, Vol. 17(3)
Geliş Tarihi : 09.01.2001, Kabul Tarihi : 15.03.2001
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme