Candida Albicans Türü Maya Mantarlarında Antifungal İlaç Direnci

Duygu Fındık,Emine İnci Tuncer,Onur Ural,Uğur Arslan

  •  Yıl : 2001
  •  Cilt : 17
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 217-220
Özeti Bu çalışmada hastanede yatmakta olan hastalara ait çeşitli klinik örneklerden izole edilen, 63 Candida albicans türü maya mantarının amfoterisin B, ketokonazol, flukonazol ve itrakonazole karşı antifungal duyarlılıkları Epsilometer test (E test: AB Biodisk, Solna, Svveden) yöntemi ile araştırıldı. Çalışılan suşların büyük bir çoğunluğu idrar örneklerinden izole edildi (%76.1). Yirmidört saatlik inkübasyondan sonra okunan MİK aralıkları (mg/l) amfoterisin B, ketokonazol, flukonazol ve itrakonazol için sırası ile <0.002-0.38, 0.004->32, 0.25->256, 0.008->32 olarak saptandı. MİK50 ve MİKgo değerleri (mg/l) ise amfoterisin B için 0.032, 0.125, ketokonazol için 0.38, 4, flukonazol için 2, 64 ve itrakonazol için 0.094, 3 olarak bulundu. Amfoterisin B’ye karşı tüm suşlarda duyarlılık görülürken, flukonazole %19.2, itrakonazole %17.8 oranında direnç gözlendi. Ketokonazol testlerinde ise 5 suşun (% 11.1) MİK değeri >32mg/l olarak saptandı. Sonuç olarak antifungallere karşı direnç geliştiği gözlenmektedir, bu durum antifungal duyarlılık testlerinin önemini arttırmaktadır.

 

İn this study the antifungal susceptibility patterns of 63 clinical isolates of Candida albicans isolated from from hospitalized patiens vvere studied against amphotericin B, ketoconazole fluconazole and itraconazole using the Epsilometer test (E-test). Most of the isolates vvere isolated from urine samples (76.1%). The MIC ranges determined at 24 h incubation for amphotericin B, ketoconazole fluconazole and itraconazole vvere: <0.002-0.38. 0.004->32, 0.25->256, 0.008->32 respectively. The MIC50 and MIC90 (mg/l) for each antifungal vvere; amphotericin B 0.032, 0.125, ketoconazole 0.38, 4, fluconazole 2, 64 and itraconazole 0.094, 3. Ali strains vvere susceptible to amphotericin B, the resistance rates vvere 19.2% for fluconazole and 17.8% for itraconazole. Five İsolates shovved >32mg/l MIC values for ketoconazole. The results indicate that there is resistance against antifungal agents and this increases the importance of antifungal susceptibility tests.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Duygu Fındık, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Candida Albicans Türü Maya Mantarlarında Antifungal İlaç Direnci, Araştırma makalesi,
, Vol. 17(4)
Geliş Tarihi : 27.04.2001, Kabul Tarihi : 24.05.2001
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme