Çarpık Ayak Hastalarına Uygulanan İki Hızlandırılmış Ponseti Tekniğinin Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması

Comparison Of The Clinical Results Of Two Accelerated Ponseti Techniques For Patients With Clubfoot

Ahmet Yiğit Kaptan,Selçuk Korkmazer,Toygun Kağan Eren

  •  Yıl : 2021
  •  Cilt : 37
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 1-4
Özeti

Amaç: Hızlandırılmış Ponseti yöntemi, çarpık ayaklı hastalara haftalık yönteme göre daha sık aralıklarla manipülasyon ve alçı uygulamasıdır. Bu çalışmanın amacı çarpık ayak hastalarına uygulanan iki farklı hızlandırılmış ponseti yönteminin karşılaştırılmasıdır.

Hastalar ve Yöntem: Eylül 2018 ile Nisan 2020 tarihleri arasında çarpık ayak nedeniyle hızlandırılmış Ponseti yöntemi uygulanan 12 hasta (19 ayak) çalışmaya dahil edildi. Hastalar grup A ve grup B olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Grup A haftada iki kez manipülasyon ve alçılama uygulanan hastaları içerirken, Grup B ise ilk gün uygulanan alçılama ve manipülasyon sonrası 2., 3., 4., 5. alçı ve manipülasyon sırasıyla 4., 5., 6., 7. günlerde yapılan hastaları içeriyordu.

Bulgular: Grup A 6 hastadan (9 ayak) ve grup B 6 hastadan (10 ayak) oluştu. Hastaların ortalama yaşları gruplar arasında anlamlı farklılık göstermedi (P = 0,206). Pirani skoru son alçı çıkarıldıktan sonra (P = 0.856) ve son alçı çıkarıldıktan 6 hafta sonra (P = 0.930) gruplar arasında anlamlı farklılık göstermedi.

Sonuçlar: Hızlandırılmış Ponseti yöntemi için belirlenmiş kesin bir aralık bulunmasa da bu çalışmada uygulanan hızlandırılmış Ponseti teknikleri sonucunda başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

 

Aim: Accelerated Ponseti technique is aplication of manipulation and casting the clubfoot patients more frequent than the weekly technique. The aim of this study is to compare two different accelerated ponseti techniques applied to clubfoot patients.

Patients and techniques: Twelve patients (19 feet) treated with the accelerated Ponseti technique for severe clubfoot between September 2018 and April 2020 were included in the study. The patients were divided into 2 groups as group A and group B. Group A had casting twice a week  and Group B had 1st casting in first day of the treatment, with the 2nd, 3rd, 4th, 5th castings in the 4th, 5th, 6th, 7th day post-manipulation

Results: 6 patients ( 9 feet) were in group A, 6 patients ( 10 feet) were in group B. There was no significant difference regarding ages of patients’ between groups (P=0.206). There were no significant difference between groups regarding Pirani score after final cast removal (P=0.856) and after 6 weeks (P=0.930).

Conclusions: Although there is no definite interval determined for the accelerated Ponseti technique, successful results were obtained as a result of the techniques applied in the present study.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ahmet Yiğit Kaptan, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Kaptan AY, Korkmazer S, Eren TK. Comparison of The Clinical Results of Two Accelerated Ponseti Techniques for Patients With Clubfoot. Selcuk Med J 2021;37(1): 1-4

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Çarpık Ayak Hastalarına Uygulanan İki Hızlandırılmış Ponseti Tekniğinin Klinik Sonuçlarının Karşılaştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 37(1)
Geliş Tarihi : 23.02.2021, Kabul Tarihi : 04.03.2021
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme