Çekum Divertikülit Perforasyonuyla Eş Zamanlı Retroçekal Apandisit

Kazım Gemici,Yıldıray Dal,Feridun Koyuncu

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 142-144
Özeti Olgumuz apandisit ön tanısı konulan ancak ameliyatta çekum divertikül perforasyonuyla karşılaştığımız bir vakaydı. Ayrıca diseksiyona devam edildiğinde retroçekal subseröz yerleşimli apandisit tespit edildi. Nadir görülen lokalizasyondaki bir apandisitin aynı anda çekum divertikül komplikasyonu tespit edilen hastalarda gözden kaçabileceğini vurgulamak için bu vakayı sunmak istedik. Çekum divertikülleri nadir görülen bir lezyon olmakla birlikte komplikasyon geliştiği zaman, semptomları akut apandisit ile benzerlik gösterdiğinden dolayı tanı ve tedavi açısından bazı zorluklarla karşılaşılır. Fizik muayene ile akut apandisitten hemen hemen hiç ayırt edilemez ve radyolojik görüntüleme yöntemleri de çoğu kez yetersizdir. Bu nedenle tanı genellikle ameliyat sırasında konulur. Akut apandisit, akut batının en sık sebeplerinden birisidir. Apendektomi de karın içi acil cerrahi müdahaleler arasında en fazla yapılan ameliyattır. Akut apandisit tanısında iyi alınan bir anamnez ile yapılacak dikkatli ve iyi bir fizik muayene oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra çeşitli laboratuvar ve görüntüleme tekniklerinden de yararlanılabilir. Apendiks farklı lokalizasyonlarda yerleşmesine rağmen retroçekal bölge bunlar içerisinde nadir görülen alanlardan birisidir. Sağ alt kadran ağrısıyla acil servise başvuran hastalarda başta apandisit olmak üzere hastanın yaş ve cinsiyetine göre birçok hastalık akla gelmelidir. Bu hastalıkların aynı anda bulunabileceği ve dolayısıyla ameliyat sırasında eksplorasyonun eksiksiz yapılması gerekmektedir.

 

Our case was pre-diagnosed with appendicitis but during the surgery it was seen that the patient had cecal diverticulum perforation. Further, as the dissection continued appendicitis with retrocecal subserous localization was identified. The goal of our study is to underline the possibility that appendicitis in a rare localization can be overlooked in patients diagnosed with simultaneous cecal diverticulum complications. Although cecal diverticulum is a rare lesion, there are some difficulties regarding its diagnosis and treatment since its symptoms are similar to acute appendicitis when there is a complication. It can hardly be differentiated from acute appendicitis through physical examination and radiological imagining methods are mostly insufficient. Therefore, patients are generally diagnosed intraoperatively. Acute appendicitis is one of the most frequent causes of acute abdomen. Appendectomy, too, is the most frequently performed surgery among intraabdominal emergency surgical procedures. A good anamnesis and a careful and sufficient physical examination are very significant in the diagnosis of acute appendicitis. Alongside these, various laboratory and imaging techniques can be utilized. Although the appendix can be seen in different localizations, the retrocecal site is one of the rare localizations among all. In patients presenting to the emergency departments with complaints of right lower quadrant pain, many diseases, led by appendicitis, based on the patient’s age and sex should be taken into consideration. The possibility that these diseases may co-exist should always be remembered and, therefore, intra-operational exploration should be performed thoroughly.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Kazım Gemici, Mevlana üniversitesi Tıp Genel cerrarhi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Gemici K,Dal Y,Koyuncu F.Çekum Divertikülit Perforasyonuyla Eş Zamanlı Retroçekal Apandisit. Selcuk Med J 2014;30(3): 142-144

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Çekum Divertikülit Perforasyonuyla Eş Zamanlı Retroçekal Apandisit, Olgu Sunumu,
, Vol. 30(3)
Geliş Tarihi : 24.01.2013, Kabul Tarihi : 16.02.2013
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme