Cep Telefonun İnsan Sperm Motilitesine Ve Dna Bütünlüğüne Etkisi

Duygu Çoruh,Selçuk Duman,Aslıhan Şaylan,Tahsin Murat Aktan

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 165-168
Özeti Çalışmanın amacı farklı uzaklıklarda ve 1800 ile 900 MHz frekanslardaki cep telefonlarına maruz kalan insan sperm hücrelerinin motilite ve DNA bütünlüğünü değerlendirmektir. Hastalar 20’şer örnekten oluşan 2 ana gruba ayrılmışlardır ve 15 dk boyunca 900 ve 1800 MHz yayılımı olan aktif radyasyona maruz bırakılmışlardır. Her grup kendi içerisinde; Kontrol Grubu, 2,5 cm ve 10 cm olmak üzere 3 alt gruba ayrılmıştır. Ayrıca sperm motilitesi (WHO 2010 Kriteri) ve DNA bütünlüğü (Acridine Orange Boyama) bakımından değerlendirilmiştir. 2,5 ve 10 cm uzaklıktan radyasyona maruz kalan gruplarda motilite parametresi (Class A+B), hem 900 hem de 1800 MHz’lik frekanslarda istatistiksel olarak farklılık göstermemiştir (p>0,05). Fakat DNA bütünlüğü bakımından karşılaştırıldığında gruplararasında mesafe ile ters ilişkili olarak istatistiksel bakımdan anlamlı bir farklılık vardır (p<0,05). Çalışmamız radyasyon kaynağından uzaklık azaldıkça DNA bütünlüğündeki hasarın artacağını göstermektedir ve güvenlik için cep telefonlarının vücuttan uzak mesafede konumlandırılması önerilmektedir.

 

To determine human sperm cell motility and DNA integrity exposed to mobile phones broadcasting at 900 MHz and 1800 MHz frequency bands according to different distances. Two main groups were created with each containing 20 samples. Samples were treated for 15 minutes with 900 MHz and 1800 MHz radiofrequency actively emitted radiation. Each group was divided into three subgroups as; control group, 2,5 cm and 10 cm distance exposed group. Each group was evaluated in terms of sperm motility (according to WHO 2010 criteria) and DNA integrity (Acridine Orange Staining). Statistically the motility parameter (Class A+B type) of 2,5 and 10 cm radiation exposed groups showed no any significant difference for both 900 MHz and 1800 MHz frequency bands (p>0,05). But for comparisons of DNA integrity there was a statistically significant difference for groups related inversely with the distance (p<0,05). Our data reveals that reduction of the distance from the source of radiation increases the rate of damage of DNA integrity. Therefore it can be suggested that it is as safer as one keeps mobile phone as long away from his/ her body.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Duygu Çoruh, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Çoruh D,Duman S,Şaylan A,Aktan TM.Cep Telefonun İnsan Sperm Motilitesine ve DNA Bütünlüğüne Etkisi.Selcuk Med J 2014;30(4): 165-168

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Cep Telefonun İnsan Sperm Motilitesine Ve Dna Bütünlüğüne Etkisi, Araştırma Makalesi,
, Vol. 30(4)
Geliş Tarihi : 11.08.2014, Kabul Tarihi : 23.09.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme