Çeşitli Hastalık Materyallerinde Ureyen Klebsiella Grubu Bakterilerin Tiplendirilmesi

Emine İnci Tuncer,Ayşe Erboyacı,Bülent Baysal,Hatice Özenci

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 219-231
Özeti İdrar, dışkı, üst solunum yolu (boğaz,burun), cilt lezyo-nu, kulak akıntısı, safra ve kan örneklerinden üretilen gram negatif bakterilerden klebsiella özelliğine uyan 62 suş izole edilmiştir. Bunlara uygulanan biyokimyasal testlerin sonucun-da 49'u (%79,3) Kl. pneumoniae,9'u (%14,53) Kl. ozaenae, 2'si (% 3.22) Kl. rhinoscleromatis olarak değerlendirilmiştir. 2' sinin Klebsiella grubuna dahil olmasına karşılık türü tayin edilememiştir. 40 Klebsiella suşunun serolojik tip tayininde ise en çok tip 2(% 52,5) bulunmuştur.

 

62 isolated KleLsiella strains were cultivated from urine, stool, upper respiratory tract specimens (throat, phlegm), bile, skin lesions and blood specimens. In result of bioche-mical tests, 49(79,3%) of 62 strains were Kl. pneumoniae, 9(14,53%) Kl. ozaenae, 2(3,22%) KI. rhinoscleromatis. Two Klebsiella strains were not determined. In serological determination of 40 Klebsiella species type 2 have been found more than others.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Emine İnci Tuncer, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Çeşitli Hastalık Materyallerinde Ureyen Klebsiella Grubu Bakterilerin Tiplendirilmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(1)
Geliş Tarihi : 23.11.1989, Kabul Tarihi : 23.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme