Çift Puls Yönteminde İki Uyaran Arasındaki Gecikme Süresinin İletim Hız Dağılımı Histogramına Etkisi

Nizamettin Dalkılıç

  •  Yıl : 2002
  •  Cilt : 18
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 143-148
Özeti Aynı noktadan çift puls ile uyarılan sinirlerde oluşan birinci ve ikinci bileşik aksiyon potansiyelleri (BAP1 .BAP2), "suction” tekniği ile kaydedildi. İki uyaran arasındaki gecikme süreleri küçültülerek BAP2'de meydana gelen değişimler gözlendi. BAP'dan lif çapı dağılım histogramlarını elde etmek için, önceki çalışmalarımızda oluşturduğumuz model BAP1 ve BAP2 kayıtlarına uygulandı, iki puls arasındaki gecikme süresinin küçültülme- siyle, 2BAP histogramlarında meydana gelen değişimler BAP1 histogramlarıyla karşılaştırıldı, BAP1 ile BAP2 his- togramları arasındaki anlamlı farklılaşmanın, "suction"yönteminde 3.4’üncü ms'de başladığı tespit edildi. Çift puls ile uyarma yöntemi, yavaş ileten liflerin refraktör dönem büyüklüklerini saptamada kullanılabilir olduğu görüldü, ancak İki uyaran arasındaki gecikme süresinin küçülmesiyle B A P l’in gecikmiş fazı BAP2'nin erken fazına karışması nedeniyle tüm liflerin aktivitelerinin tespit edilmesine çok da uygun olmadığı düşünülmektedir.

 

The first and the second compound action potentials (CAP1 ,CAP2) arisen from the double stimulation of the nerve on the same polnt were recorded using the suction techniçue. The changes in CAP2 signals were observed as the delay time between two stimuli was reduced. İn order to obtaln the CAP fiber diameter distribution histograms, a model developed in our previous work was applied to CAP1 and CAP2 recordings. The changes in CAP2 histograms were compared to CAP1 histograms’ as the delay times got shorter. As inter-stimu/i delay time gets shorter, significant difference betvveen CAP1 and CAP2 histograms appears at 3.4th ms after CAP1. Although double pulse stimulation techniçue is essential for determining the refractor period duration, it is unsatisfactory for deducing vvhole nerve activity, since the late phase of CAP1 interferes into early phase of CAP2 as the delay time gets shorter.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nizamettin Dalkılıç, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Biyofizik
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Çift Puls Yönteminde İki Uyaran Arasındaki Gecikme Süresinin İletim Hız Dağılımı Histogramına Etkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 18(3)
Geliş Tarihi : 26.03.2002, Kabul Tarihi : 06.09.2002
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme