Cocuk Idrarlarından Uretılen (0) Serogrup Ecoli'lerin Antıbiyorrik Duyarlılıkları

Tevfik Cengiz,Mehmet Kıyan,İştar Dolapçı,Derya Aysev,Meltem Tibet

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 447-451
Özeti İdrar kiiltiiriincle E. coli iireven cocukluk ya§- larindaki 146 olgu cali§inava alimni§ ye A.U. Tip Fakilltesi Mikrobiyoloji ye Klinik Mikrobiyoloji Anabilini Dali'nda 26 iiropatojen E. coli antiseruniu ile (0) serogrup cicrgilimr araprilmigir. Ecolirler-den 106's111111 (0) serogrubu saptatimq, 40'inin ise bu gruplar icinde buluinnadigi gOzlenmi§tir. Disk-diffazyon yontemi de ampicillin, trimethoprim-sulphainethoxazol, gentainycin, tobramycin, ami-kacin, cefi.iroxini. cephtriaxon, ceftazidirn, nalidixic acid, amoxycillin-clavulanic acid, cephalotin an-tibiyotiklerine duyarliliklart ara§nrilini§, duyarh di-rencli stir oranlari Oropatojen E_colitler gentamycin, tobrainycin, cephtriaxona (%94.3), arnikacine (%91 .5), ceftiroxim, ceftazidim, nalidisic acide (%88.7) oranlarinda Asa)* bu-lniunii§tur. Bu bakteriler (%67), Tri-methoprim-Stilphainethaxazolre (% 60.4) ve Amoxy-C illin-Clavulanic Acid'e (% 51.9) oranlarinda direric gOsterini§lerdir. Hu call§mada antibivotik duyarliligi bakimundail (0) serogruplari arasinda anernli bir jarklilik ancak biitiin gruplarin gentamycin, tab-ramycin, ceplirtiaxon i c= amikacine daha duyarli bu-lunduku gozlenmi§tir.

 

146 subjects in childhood ages that had E.coli iri their urine culture were enrolled in this research and the serogroup distribution was detected by 26 ure-apathogenic E.coli antiserum in Ankara Unversitv, Medical Faculty, Deportment of Microbiology and Clinical Microbiology. 106 of the E. groups were identified and 40 of them were not in the groups. Sensitivities to ampicillin, trimethoprim - snip-hamethoxasol, gentamyciii, tobramycin, amikacin, ca-. uroxime. cephtriaxon, cephtazidim, nalidixic acid, amoxycillin - clavulanic acid and cephalotin were se-arched by disc - diflitsion method. Ureapathogenic E.coli groups were sensitive to gentamycine, tab-ramycine, cephtiaxon (% 94 3), amikacin (% 91.5), cefioroxim, cephtozidine. nalidisic acid (% 88.7). These bacteriae were resistant to ampicillin (% 67) trimethoprim - sulphamethaxasol (% 60.4) and amorycillin - c-lavulanic acid (% 51.9). In. this study it was found that there were not any differences among (0) serogroups about antibiotic sensitivity but it was observed that all group were more sensitive to gentamvcin, tobramycin, ceph-triaxon and amikacin
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Tevfik Cengiz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji AD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Cocuk Idrarlarından Uretılen (0) Serogrup Ecoli'lerin Antıbiyorrik Duyarlılıkları, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(4)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme