COCUK IDRARLARINDAN URETILEN (0) SEROGRUP ECOLi'LERiN ANTIBiYOrriK DUYARLILIKLARI

Tevfik Cengiz, Mehmet Kıyan, İştar Dolapçı, Derya Aysev, Meltem Tibet

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 4
  •  Sayfa : 447-451
İdrar kiiltiiriincle E. coli iireven cocukluk ya§- larindaki 146 olgu cali§inava alimni§ ye A.U. Tip Fakilltesi Mikrobiyoloji ye Klinik Mikrobiyoloji Anabilini Dali'nda 26 iiropatojen E. coli antiseruniu ile (0) serogrup cicrgilimr araprilmigir. Ecolirler-den 106's111111 (0) serogrubu saptatimq, 40'inin ise bu gruplar icinde buluinnadigi gOzlenmi§tir. Disk-diffazyon yontemi de ampicillin, trimethoprim-sulphainethoxazol, gentainycin, tobramycin, ami-kacin, cefi.iroxini. cephtriaxon, ceftazidirn, nalidixic acid, amoxycillin-clavulanic acid, cephalotin an-tibiyotiklerine duyarliliklart ara§nrilini§, duyarh di-rencli stir oranlari Oropatojen E_colitler gentamycin, tobrainycin, cephtriaxona (%94.3), arnikacine (%91 .5), ceftiroxim, ceftazidim, nalidisic acide (%88.7) oranlarinda Asa)* bu-lniunii§tur. Bu bakteriler (%67), Tri-methoprim-Stilphainethaxazolre (% 60.4) ve Amoxy-C illin-Clavulanic Acid'e (% 51.9) oranlarinda direric gOsterini§lerdir. Hu call§mada antibivotik duyarliligi bakimundail (0) serogruplari arasinda anernli bir jarklilik ancak biitiin gruplarin gentamycin, tab-ramycin, ceplirtiaxon i c= amikacine daha duyarli bu-lunduku gozlenmi§tir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
COCUK IDRARLARINDAN URETILEN (0) SEROGRUP ECOLi'LERiN ANTIBiYOrriK DUYARLILIKLARI
, Vol. 10 (4)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994, Yayın Tarihi : 16.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;