Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tanı Dağılımları

Serhat Türkoğlu

  •  Yıl : 2014
  •  Cilt : 30
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 118-122
Özeti Bu araştırmada çocuk ve ergen psikiyatrisi polikliniğine başvuran hastaların tanı dağılımlarının saptanması amaçlanmıştır. Ordu Devlet Hastanesi, Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümüne Ocak 2012-Nisan 2013 tarihleri arasında başvuran 2109 hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelenmiştir. Olguların daha çok erkek olduğu (%59.6) ve 7-18 yaş grubu çocuk ve ergenlerden (%78.6) oluştuğu saptanmıştır. Başvuran olguların %74.8’sine bir ya da birden çok tanı konmuştur, 0-6 yaş arası olgularda tanı konma oranının %44.8, 7-11 yaş arası olgularda %84.6, 12-18 yaş arası olgularda %80.3 olduğu saptanmıştır. Olguların %9.7’sinin birden fazla tanı aldığı saptanmıştır. Eştanı saptanma oranının en sık dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) grubunda olduğu belirlenmiştir. En sık saptanan tanılar, sırasıyla DEHB, depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, enürezis ve zeka geriliğidir. Tanıların cinsiyete göre dağılımı değerlendirildiğinde, erkek çocuklarda en sık DEHB, enürezis, depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, zeka geriliği; kızlarda ise DEHB, depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu, enürezis, zeka geriliği tanısının olduğu saptanmıştır. Çalışmamızda en sık saptanan tanılar dışavurum bozuklukları olmakla birlikte, cinsiyetler arası farklılıklar gözlenmektedir. Eştanı oranı da dikkate değer düzeyde saptanmıştır. Eştanıların birlikteliğinde hastalığın şiddeti daha ağır olmakta, psikososyal işlevsellikte daha ciddi bozulmalar görülmektedir. Hangi tanıların daha sık olduğunun bilinmesi, yaş grupları ve cinsiyetler arası tanı farklılıklarının belirlenmesi, çocuk ve ergen psikiyatrisi poliklinik hizmetlerinin iyileştirilmesine katkıda bulunacaktır

 

The aim of the present study is to identify the diagnoses of patients who referred to a child and adolescent psychiatry outpatient clinic. Medical records of 2109 patients referred to the Children and Adolescent Psychiatry outpatient clinic at Ordu States Hospital, between January 2012 and April 2013 were studied retrospectively. It was found that the patients were mostly male (59.6 %) and within 7 to 18 years of age (78.6%). It was also determined that 74.8% of patients had at least one diagnosis. The diagnosis rate of 44.8% in patients between the ages of 0-6, 84.6% of patients aged 7-11 were determined as 80.3% in patients aged 12-18. Of the cases, 9.7% were diagnosed with multiple conditions. They were mainly in the attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) group. The most common diagnosis was attention deficit hyperactivity disorder followed by depression, anxiety disorders, enuresis and mental retardation, respectively. When the distribution of the diagnoses to sex were assessed, the most common diagnoses in boys are ADHD, enuresis, depression, generalized anxiety disorder and mental retardation respectively, they were ADHD, depression, generalized anxiety disorder, enuresis and mental retardation in girls. In our study, although the externalizing disorders are the most frequent diagnoses, there are differences between genders. The rate of comorbid diagnosis was found to be considerable. In the presence of comorbid diagnoses, the disorder is experienced more heavily and psychosocial functionality gets deteriorated. To know the most common diagnoses, diagnosis differences within genders and possible diagnoses for certain age groups will be useful for improving child and adolescent psychiatry services.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Serhat Türkoğlu, selçuk üniversitesi -tıp fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Türkoğlu S.Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tanı Dağılımları.Selcuk Med J2014;30(3): 118-122.

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Tanı Dağılımları, Araştırma Makalesi,
, Vol. 30(3)
Geliş Tarihi : 02.04.2014, Kabul Tarihi : 29.05.2014
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme