Çocukluk Çağı Atopik Dermatitinde Total Ige, Eosinofil, Prick Ve Yama Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Elif Şentürk,İnci Mevlitoğlu

  •  Yıl : 2004
  •  Cilt : 20
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 104-108
Özeti Atopik Dermatit tanısı alan 50 hasta ile 25 sağlıklı çocuktan oluşan kontrol grubuna prick test (PT) ve yama testi (YT) uygulandı. Total IgE ve eozinofil düzeyleri ölçüldü. Total IgE, eozinofil düzeyleri ve prick-yama testi ilişkisi araştırıldı. Atopik dermatitlilerin 27’sinde (%54) PT pozitif, 22’sinde (% 44) YT pozitif, 28’inde (%56) yüksek tootal IgE, 9’unda (% 18) eozinofili saptanmıştır. PT pozitif olan hastaların % 70,4’ünde total IgE düzeyi yüksekti, % 29,6’sında eozinofili mevcuttu. YT pozitif olan hastaların % 50’sinde yüksek total IgE, % 13,6’sında eosinofili vardı. Çalışma ve kontrol grubu ile pozitif YT karşılaştırılmasında anlamlı fark vardı (P=0.032). Kontrol grubunun % 36’sında PT, % 16’sında YT pozitifliği, % 4’ünde total IgE yüksekliği saptandı. Eozinofili görülmedi. Çalışma ve kontrol grubunun total IgE ve eozinofil düzeyleri karşılaştırıldı. Total IgE (P=0.025) düzeyi çalışma grubunda kontrol grubuna göre anlamlı yüksek bulundu.

 

Fifty patients with atopic dermatitis and 25 healthy controls were enrolled in this study. Prick and patch tests were applied. Serum IgE and eosinophilia levels were measured, Relationship between IgE, eosinophilia and prick-patch test was investigated. Prick and patch tests were positivite in 27 (54%) and 22 (44%) respectively. Serum total IgE levels were elevated in 28 patients (56%) and eosinophilia was found in 9 patients (18%). Total IgE levels were elevated in 70.4 % and eosinophilia was found in 29 % of prick positivite patients. 50 % of patch positivite patients had elevated serum total IgE levels. Eosinophilia was found in 13.6 % of them. There was a statistically significant difference in the results of patch test between study and control groups (P=0.032). Prick, patch test and elevated serum total IgE levels were found in 36 %, 16 %, 4% in the control group, respectively. Eosinophilia was not seen. When total IgE and eosinophilia levels in the study and control group were compared, statistically significant relation was found (P=0.000) (P=0.025).
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Elif Şentürk, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Çocukluk Çağı Atopik Dermatitinde Total Ige, Eosinofil, Prick Ve Yama Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Araştırma makalesi,
, Vol. 20(3)
Geliş Tarihi : 12.03.2003, Kabul Tarihi : 10.11.2004
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme