COVID-19 Pandemi Sürecinde Toplumda Doğru ve Yanlış Bilinenler

GÜLLÜ EREN, HASAN KÜÇÜKKENDİRCİ, LÜTFİ SALTUK SALTUK DEMİR, MEHMET UYAR, TAHİR KEMAL ŞAHİN, YASEMİN DURDURAN

  • Yıl : 2021
  • Cilt : 37
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 200-208

Amaç: Bu çalışmada; bir halk sağlığı problemi olarak ele alınan ve bulaş riski yüksek olan COVID-19 hastalığına ilişkin doğru ve yanlış bilinenleri tespit etmek amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışma https://docs.google.com/forms adresinden online olarak Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirildi. Anket formu, sosyodemografik özellikler ve COVID-19 ile ilgili 40 sorudan oluşmaktadır. Çalışma sonrasında anket sorularına verilen cevaplar SPPS veri  programına giriş yapılarak analiz edildi.

Bulgular: Araştırmaya katılan 580 kişinin 363’ü (% 62,6) kadındı. Katılımcıların ortanca yaşı 34,0 (18,0-77,0) idi. Anketi dolduranların 342'si (% 59,0) evli, 438'i (% 75,5) üniversite ve yüksek lisans mezunu idi. Araştırmaya dahil edilen bireylerin 497'si (%85,6) COVID-19 hakkında bilgi sahibi olmak için televizyon/haber kanallarını izlediklerini belirttiler. COVID-19 ile ilgili soruların çoğu katılımcılar tarafından doğru cevaplandı. En çok doğru yanıtlanan önerme oranı % 99,5 (577), en az doğru yanıtlanan önerme oranı %23,6 (137) idi. Önermelere verilen doğru yanıtlar açısından cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulundu (p <0.05).

Sonuç: Katılımcıların büyük çoğunluğunun COVID-19 ile ilgili en az bir haber kaynağından yararlandığı belirlendi. Katılımcılar genellikle COVID-19 hakkında doğru bilgiye sahipti. Çoğunlukla yanlış bilinen konular hakkında toplumun farkındalığını artırmak için eğitim programları planlanabilir.

Atıf yapmak için : Durduran Y, Demir LS, Uyar M, Kucukkendirci H, Eren G, Sahin TK. The Accurate and Inaccurate Conceptions Acquired by Society Throughout the COVID-19 Pandemic. Selcuk Med J 2021;37(3): 200-208
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
COVID-19 Pandemi Sürecinde Toplumda Doğru ve Yanlış Bilinenler
, Vol. 37 (3)
Geliş Tarihi : 16.03.2021, Kabul Tarihi : 16.03.2021, Yayın Tarihi : 07.09.2021
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;