Creteropellik Darlıklarda Balon Dılatasyonu

Ali Acar,Recai Gürbüz,Esat M. Arslan,Şükrü Çelik,Şenol Ergüney,Zafer Yaman

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 173-175
Özeti Selcuk Univcrsitesi Tip Fakiiltesi Uroloji Ana-bilim Daltnda. 1989 ile 1993 yillart arasinda lire-teropelvik darlik nedeniyle 67 hasta tedavi edildi. Hastalartn 30'itria dismembered pyeloplasti, S'ine Poley 17-1: plasti, 2'sine vertikal flap pye-loplasti, 2'sine spiral flap pyeioplasti, 2 `sine He-inike-Mikulich 2'sine Davis'in intiibasyon fiteterotomisi ve 247ine endoskopik balon di-latasyonu uyguland. Balon dilatasyomt ttygulanan vakalarin ortalama bir ytlltk takiplerinde vaklayik %657ere varan ba-iarth sonuclar ahndt. Endoiirolojik uygularnalarin yetersiz kaldigt. yakalara acik cerrahi yontemierden birisi uygulandt. Selektif vakalarda baton dilatasyonunun actk cerrahi yonternlere noninvaziv iyi bir alternatif görüşüne varıldı.

 

Between the years of 1989-1993, 67 patient with ureteropelvic strictures have been treated in Konya Selcuk University, Urology Department.. We performed 30 dismembered pyeloplasty, 5 Foley Y-V plasty, 2 vertical flap pyeloplasty, 2 spiral flap pyeloplasty, 2 Heineke Mikulich procedure, 2 Davis' intubated ureterostomy and 24 endoscopic transluminal balloon dilatation. Transluminal ballon dilatation was successful approximately 67 percent of the ureteropelvic strictures for a year follow-up. If endourolgic treatment failed one of the open surgical procedures was per formed. As a result of the study, we believe that transluminal ballon dilatation is a good alternative to open procedures in selective cases
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Acar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Creteropellik Darlıklarda Balon Dılatasyonu, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme