CYCLOSPORIN A'NIN NEFROTOKSİK ETKISI

YÜKSEL ARIKAN, ADNAN KAYNAK, MUSTAFA ŞAHİN, Yüksel Tatkan, Nahit Ökesli

  • Yıl : 1990
  • Cilt : 6
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 252-257
Bu çalışmada Cyclosporin Anın böbrek perfüzyonunda kullanılmastyla oluşan nefrotoksisitenin biokimyasal ve histo-patolojik olarak gösterilmesi amaçlanınıştır. Bu amaçla, 10 sokak köpeginde böbrek arter ve venası kateterize edildi. içinde 50 mg Cyclospor-in A bulunan + 4•C daki 200 ml ringer laktat solımyonu ortalama 8 dakika içinde ve bir metre yükseklikten perfüze edildi. Posı operatif kontrollerde BUN ve serum kreatininde anma gözlendi. Nef-rotoksisitenin hisio-patolojik özellikleri belirlendi. Bu yöntemle oluşan nefrotoksisite düşük doz kullanılarak azaltılabilir. Ancak bu uygulama sonucu oluşacak immünsüpressif etkinliğin de araştırılması gerekir.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
CYCLOSPORIN A'NIN NEFROTOKSİK ETKISI
, Vol. 6 (3)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990, Yayın Tarihi : 18.11.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;