Cyclosporın A'nın Nefrotoksik Etkısı

Nahit Ökesli,Yüksel Tatkan,Adnan Kaynak,Mustafa Şahin,Yüksel Arıkan

  •  Yıl : 1990
  •  Cilt : 6
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 252-257
Özeti Bu çalışmada Cyclosporin Anın böbrek perfüzyonunda kullanılmastyla oluşan nefrotoksisitenin biokimyasal ve histo-patolojik olarak gösterilmesi amaçlanınıştır. Bu amaçla, 10 sokak köpeginde böbrek arter ve venası kateterize edildi. içinde 50 mg Cyclospor-in A bulunan + 4•C daki 200 ml ringer laktat solımyonu ortalama 8 dakika içinde ve bir metre yükseklikten perfüze edildi. Posı operatif kontrollerde BUN ve serum kreatininde anma gözlendi. Nef-rotoksisitenin hisio-patolojik özellikleri belirlendi. Bu yöntemle oluşan nefrotoksisite düşük doz kullanılarak azaltılabilir. Ancak bu uygulama sonucu oluşacak immünsüpressif etkinliğin de araştırılması gerekir.

 

A This study was carried out to shof the nephrotoxicıty due to renal perfwion with Cyclosporin A biochemically and histopathologically. Il'e have performed renal arterial and venous catheterisation in 10 dogs and persufsed 50 mg Cy-elosporin A in 200 ınl of lactated Ringer's solution at + 4'C ander 100 em water pressure through re-nal arter. Serum creatinin and BUN were increased in postoperative controls. The hıstopathologic fea-tures of the nephrotoxicity was determined. Nephrotoxicity developed by this procedure can be reduced down by using smaller dosage. Ilowewer, the immünosuppresive ejfect of reduced dosage should be studied.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Nahit Ökesli, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Cyclosporın A'nın Nefrotoksik Etkısı, Araştırma makalesi,
, Vol. 6(3)
Geliş Tarihi : 18.11.1990, Kabul Tarihi : 18.11.1990
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme