D Vitamini Migren Varlığı, Tipi Ve Şiddet İle İlişkili Midir?

D VİTAMİNİ İLE MİGREN İLİŞKİSİ

Mustafa Altaş,Zeliha Yarar,Hatice Çalışkan Burgucu,Hasan Hüseyin Kır,Mustafa Kulaksızoğlu

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 39
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 122-127
Özeti

Giriş: Migren dünya genelinde yaygın olarak görülen nörovasküler bir hastalıktır. Yapılan birkaç çalışmada D vitamin düzeyleri ile baş ağrısı şiddeti, tipleri arasında ilişki saptanmıştır. Biz de bu çalışmada birincil olarak migren hastaları ile sağlıklı kontroller arasında D Vitamin düzeyleri arasında fark olup olmadığını, ikincil olarak migren tipleri ve şiddeti ile D vitamini düzeyi arasında ilişki olup olmadığını araştırdık.

Hastalar ve Yöntem: Bu vaka-kontrol çalışması Ocak 2021 - Temmuz 2022 tarihleri arasında ***** Üniversitesi ***** Tıp Fakültesi Nöroloji Bölümünde gerçekleştirildi. Çalışmamıza 18 yaş üstü migren tanısı almış 204 hasta ve baş ağrısı olmayan 204 sağlıklı gönüllü dâhil edildi. Migren tanısı uluslararası baş ağrısı derneği 3 kriterlerine göre nöroloji uzmanı tarafından koyuldu.

Bulgular: Migren grubunda ortalama D vitamin düzeyi 15.30±9.93 ng/dl, kontrol grubunda 14.62±7.93 ng/dl idi. Her iki grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmadı(p=0.976). Vitamin D eksikliği ve yetersizliği açısından da migren hastaları ile kontrol grubu arasında fark saptanmadı(p=0.365).

 

Sonuç: Çalışmamızın sonuçlarına göre migren hastaları ile normal popülasyon D vitamini düzeyleri arasında fark bulamadık. Migren alt tipleri arasında da D vitamini düzeyleri arasında istatistiksel bir fark yoktu. Ayrıca migren şiddeti ve migren atak sıklığı ile D vitamini düzeyleri arasında da ilişki saptanmadı. Çalışmamızın sonuçlarına göre D vitamini eksikliği prevalansının yüksekliği hem migren hastalarında hem de sağlıklı popülasyonda ortak sorun olarak gözükmekte olup bu konuda yapılacak geniş örnek sayılı randomize klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

 

Introduction: Migraine is a neurovascular disease that is common worldwide. In a few studies, a relationship was found between vitamin D levels and headache severity and types. In this study, we primarily investigated whether there was a difference in vitamin D levels between migraine patients and healthy controls, and secondarily, whether there was a relationship between types and severity of migraine and vitamin D levels.

 

Patients and Methods: This case-control study was carried out between January 2021 - July 2022 at ***** University ***** Faculty of Medicine, Department of Neurology. 204 patients over the age of 18 who were diagnosed with migraine and 204 healthy volunteers without headache were included in our study. The diagnosis of migraine was made by a neurologist according to the International Headache Society 3 criteria.

 

Results: The mean vitamin D level was 15.30±9.93 ng/dl in the migraine group and 14.62±7.93 ng/dl in the control group. There was no statistically significant difference between the two groups (p=0.976). There was no difference between migraine patients and the control group in terms of vitamin D deficiency and insufficiency (p=0.365).

 

Conclusion: According to the results of our study, we did not find any difference in vitamin D levels between migraine patients and the normal population. There was no statistical difference in vitamin D levels among migraine subtypes. In addition, no relationship was found between severity and frequency of migraine attacks and vitamin D levels. According to the results of our study, the high prevalence of vitamin D deficiency appears to be a common problem in both migraine patients and the healthy population, and randomized clinical studies with large sample numbers are needed on this subject.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mustafa Altaş, Meram Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Altas M, Yarar Z, Caliskan Burgucu H, Kir HH, Kulaksizoglu M. Is Vitamın D Associated with The Presence, Type and Severity of Migraine? Selcuk Med J 2023;39(3): 122-127

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
D Vitamini Migren Varlığı, Tipi Ve Şiddet İle İlişkili Midir?, Araştırma makalesi,
, Vol. 39(3)
Geliş Tarihi : 18.08.2023, Kabul Tarihi : 14.09.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme