Daptomisin; Siklik Lipopeptid Antibiyotiklerin İlk Ve Tek Üyesi

Şua Sümer

  •  Yıl : 2012
  •  Cilt : 28
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 205-208
Özeti Daptomisin, siklik lipopeptidler olarak adlandırılan yeni bir antibiyotik sınıfının ilk ve tek üyesidir. Etki spektrumu, gram pozitif aerop ve anaerop bakteriler ile sınırlıdır. Metisiline dirençli S.aureus (MRSA), vankomisin orta duyarlı S.aureus (VISA), vankomisin dirençli S.aureus (VRSA) dahil stafilokoklara, vankomisin direnci bulunan E.faecalis ve E.faecium dahil enterokoklara ve penisilin dirençli S.pneumoniae dahil streptokoklara karşı etkilidir. Dünyada 2003 yılında kullanıma giren daptomisin, ülkemizde 2009’da ruhsatlandırılmıştır. Ülkemizde daptomisinin klinik kullanım endikasyonları diğer ülkeler ile aynı olup, komplike deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (KDYDE), S.aureus bakteriyemisi ve S.aureus’a bağlı sağ kalp endokarditinden oluşmaktadır.

 

Daptomycin, is currently the first and only member of a new age antibiotics class labeled as cyclic lipopeptides. The spectrum of its effectiveness is limited with gram positive aerobe and anaerobe bacteria. It is effective against; staphylococci including methicillin resistant S.aureus (MRSA), vancomycin intermediately sensitive S.aureus (VISA), vancomycin resistant S.aureus (VRSA), enterococci including E.faecalis and E.faecium, and penicillin resistance streptococci including S.pneumoniae. Daptomycin, first used in the world in 2003, was licensed in our country in 2009. The clinical indications for daptomycin use are the same with other countries; namely, complicated skin and soft tissues infections, and S.aureus bacteremia and S.aureus right sided endocarditis.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Şua Sümer, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SELÇUKLU TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Daptomisin; Siklik Lipopeptid Antibiyotiklerin İlk Ve Tek Üyesi, Derleme,
, Vol. 28(3)
Geliş Tarihi : 08.03.2011, Kabul Tarihi : 19.04.2011
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme