Dclre1c Genindeki Mutasyonun Pcr-Rflp İle Tanımlanması

DCLRE1C Gene Mutation

Mehmet Ali Karaselek,Serkan Küçüktürk,Hasan Kapaklı,Esra Hazar,Şükrü Nail Güner,Sevgi Keleş,Ercan Kurar,İsmail Reisli

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 39
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 24-28
Özeti

Amaç: DCLRE1C genindeki mutasyonlar Artemis proteininin fonksiyonel olarak bozulmasına neden olur ve T/B hücre gelişimi olumsuz etkilenir. Bu mutasyonun bir sonucu olarak, genellikle ağır kombine ve kombine immün yetmezlik (CID) kliniği ortaya çıkar. Akraba evliliğinin yaygın olduğu bölgemizde bu mutasyona bağlı CID vakalarına sıklıkla rastlanmaktadır. Bu nedenle şüpheli hastalar ilgili gen mutasyonu açısından vakit kaybetmeden değerlendirilmelidir. Mutasyonların tespitinde daha karmaşık ve maliyetli yöntemlerin kullanılmakla birlikte daha ucuz ve hızlı yöntemlere ihtiyaç olduğu açıktır. Bundan dolayı çalışmada DCLRE1C geni ekzon 3 (c.194C>T; p.T65I) ve ekzon 14 (c.1669_1670insA; p.T577Nfs*21) mutasyonlarının Polimeraz Zincir Reaksiyonu-Restriksiyon Parça Uzunluk Polimorfizmi (PZR-RFLP) yöntemi kullanılarak belirlenmesi amaçlandı.
Hastalar ve Yöntem: Çalışma 2017-2020 yılları arasında kliniğimizde DCLRE1C mutasyonu ile takip edilen 14 hasta, 2 ebeveyn ve 10 sağlıklı kontrol dahil edildi. Mutasyon bölgeleri ve uygun restriksiyon enzimleri içeren primerler ile PZR-RFLP analizi gerçekleştirildi.
Bulgular: Analiz sonucunda 12 hasta DCLRE1C geni ekzon 3 açısından homozigot mutant, 2 ebeveyn ekzon 3 açısından heterozigot, 2 hasta ekzon 3 ve ekzon 14 açısından compound heterozigote genotipde olduğu bulundu. Mutasyonlar, Sanger DNA dizilimi ile doğrulandı. PZR-RFLP yöntemi ile ilgili bölgedeki mutasyonlar hızlı ve güvenilir bir şekilde belirlendi.
Sonuç: Çalışma, PZR-RFLP yönteminin primer immün yetmezliklerde özellikle bilinen mutasyonların tespiti ve aile taraması gibi durumlarda kullanılabilecek ucuz, güvenli ve hızlı bir yöntem olduğunu göstermiştir.

 

Aim: Mutations in the DCLRE1C gene result in functional impairment of the Artemis protein and T/B cell development is adversely affected. As a result of this mutation, a clinic of severe combined and combined immunodeficiency (CID) generally occurs. In our region where consanguineous marriage is common, CID cases due to this mutation are frequently encountered. Therefore, suspected patients should be evaluated promptly for the relevant gene mutation. It is clear that more complicated and costly methods are used in the detection of mutations and there is a need for cheaper and faster methods. Therefore, in this study, it was aimed to determine the mutations of DCLRE1C gene exon 3 (c.194C>T; p.T65I) and exon 14 (c.1669_1670insA; p.T577Nfs*21) by using Polymerase Chain Reaction-Restriction Fragment Length
Polymorphism (PCR-RFLP) method.
Patients and Methods: The study was carried out between 2017 and 2020 and study included 14 patients followed up with DCLRE1C mutation in our clinic, 2 parents and 10 healthy controls. PCR-RFLP analysis was performed with primers containing mutation sites and approp riate restriction enzymes.
Results: As a result of the analysis, 12 patients were homozygous mutant for DCLRE1C gene exon 3, 2 parents were heterozygous for exon 3, and 2 patients were heterozygous for exon 3 and exon 14 and were found to be compound heterozygous genotype. Mutations were confirmed by Sanger DNA sequencing. Mutations in the relevant region were determined quickly and re liably by the PCR-RFLP method.
Conclusion: The study showed that the PCR-RFLP method is a cheap, safe and fast method that can be used in cases such as family screening, especially for the detection of known mutations in primary immunodeficiencies.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Ali Karaselek, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hematoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Karaselek MA, Kuccukturk S, Kapakli H, Hazar E, Guner SN, Keles S, Kurar E, Reisli I. Identification of the Mutation in DCLRE1C Gene by PCR-RFLP. Selcuk Med J 2023;39(1): 24-28

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Dclre1c Genindeki Mutasyonun Pcr-Rflp İle Tanımlanması, Araştırma makalesi,
, Vol. 39(1)
Geliş Tarihi : 28.02.2023, Kabul Tarihi : 05.03.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme