Değışık A Ylardaki İnsan Fötusunda Timusun Histolojik Yapısının Işık Mikroskobu Seviyesinde Incelenmesı

Safiye Sayar,Refik Soylu,Salim Güngör

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 255-261
Özeti 4, 5 ve 6'ıncı aylara ait Yer adet toplam 15 insan fötusu kullanılarak Işık Mikroskobik Seviye de timus incelendi. Timus memeli dokular içinde en erken. hücre olgunlaşmasını sağlayan, immun sistemin ilk organıdır. T lenfositlerin olgunlaşnuı veridir ve muhtemelen bu olgımlaşma timus korteksinde baş-lamaktadır. 6. ava ait fötuslarda Hassa! korpüskül-lerinin hacimlerinin artmış olması bu çalışmanın en önemli farkıdır. Ayrıca B lenfositlerin (plasma hüc-relerinin) varlığı, T lenfositlerin B lenfositleri uyarmasmın yanı sıra timusun, humoral immun cevapta da önemli rolü olduğunun bir deliği olabilir.

 

Thymus of 4 montlıs-, 5 months and 6 months old fötus vere investigated microscopically. For each months 5 fetal thymus used for Iliis study. Thvmus gland helps maınmalian cells to undergo maturation and plays a primary role as the immune system. T Ivmphocytes matures here, possibly, in the cortex of the thymus. Irt. tlıis study progressive expansion of Hassal's Corpuscles was maximal at 6 th month compare to 4 th and 5 th month's thymuses. Additi-onally, the prence of B lymphocytes (plasma cells) even in 4 tfj ınonth of rota! thymus indicates that stimulation of T lymphocytes and B lymphocytes in Thvmus and hınnural immune response in thymuses show the imporrance of thymus gland even in fetal development.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Safiye Sayar, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Değışık A Ylardaki İnsan Fötusunda Timusun Histolojik Yapısının Işık Mikroskobu Seviyesinde Incelenmesı, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme