Dekortikasyon Ameliyatlarında Aprotinin Kullanımı

Güven Sadi Sunam,Tahir Yüksek,Sami Ceran,Mehmet Yeniterzi,Simsen Avvuran,Cevat Özpınar,Hasan Solak

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 229-235
Özeti Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinde Dekortikasyon ameliyatı yapılan 40 hasta per ve postoperatif değerlendirilmeye tabi tutulmuş olup 20 hastaya aprotinin uygulanmış, postoperatif drenlerden olan kanama miktarı karşılaştırılması yapılmıştır. Aprotinin uygulanan grupta ortalama drenaj miktarı 210+142 cc., kontrol grubunda ise 562,5+230 cc., bulunmuştur. Sonuçların istatistiksel açıdan anlamlı olduğu, aprotinin kullanımının homolog kan trasfüzyonunun azalttığı ve komplikasyonlardan koruduğu vurgulanmıştır.

 

40 patients who underwent decortication surgery in Selçuk University Faculty of Medicine, Thoracic and Cardiovascular Surgery Clinic were evaluated per pair and postoperatively, aprotinin was applied to 20 patients and the amount of bleeding from the postoperative drains was compared. The average amount of drainage in the aprotinin group was 210 + 142 cc. And 562.5 + 230 cc in the control group. It was emphasized that the results were statistically significant and the use of aprotinin reduced homologous blood transfusion and protected from complications.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Güven Sadi Sunam, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Dekortikasyon Ameliyatlarında Aprotinin Kullanımı, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme