DELI BAL ZEHIRLENMESI

HASAN GÖK, Bayram Korkut, Ahmet Altıntaş, MEHMET TOKAÇ

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 249-251
Deli bal zehirlenmeleri Tiirkiye'nin Marmara ve Karadeniz bOlgelerinde stk goriilmektedir. Bu ya-ztint:da, bir deli bal zehirleinnesi olgusunda agn-bradikardi sebebiyle uygulanan atropin tedavisi ile olu§an talikardi sonueunda &ellen iskemik ST segment degi4iklikkrinden yola pktlarak selektif sot-sag koroner arteriografi yapiltin ve koroner arter hastaligt (KAH) saptadiguntz bir olguyu sun-mak istedik.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
DELI BAL ZEHIRLENMESI
, Vol. 10 (2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994, Yayın Tarihi : 17.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;