Delı Bal Zehırlenmesı

Hasan Gök,Bayram Korkut,Ahmet Altıntaş,Mehmet Tokaç

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 249-251
Özeti Deli bal zehirlenmeleri Tiirkiye'nin Marmara ve Karadeniz bOlgelerinde stk goriilmektedir. Bu ya-ztint:da, bir deli bal zehirleinnesi olgusunda agn-bradikardi sebebiyle uygulanan atropin tedavisi ile olu§an talikardi sonueunda &ellen iskemik ST segment degi4iklikkrinden yola pktlarak selektif sot-sag koroner arteriografi yapiltin ve koroner arter hastaligt (KAH) saptadiguntz bir olguyu sun-mak istedik.

 

Wild honey intoxications are usually seen in Marmara and Black Sea regions in Turkey. In this report. ye present the patient with wild honey in-toxication. who showed ischemic ST segment dep-ression during tachycardia that occured after tre-memoir with turopin of severe sinusal bradycardia. We performed coronary angiogt-why because of ha-ving ST segment depression during tachycardia epi-sode and found coronary artery disease in the co-ronary angiography of the same patient.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hasan Gök, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Delı Bal Zehırlenmesı, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(2)
Geliş Tarihi : 17.10.1994, Kabul Tarihi : 17.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme