Demır Eksıklıgı Anemısınde Hbalc Degerlerı

Süleyman Alıcı,Şamil Ecirli,Özlem Alıcı,Hakkı Polat

  •  Yıl : 1996
  •  Cilt : 12
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 295-299
Özeti Bu calt4ma Selguk Universitesi Tip Fakiiltesi Hastaltklari Anabilim Dali poliklinigine bapuran ye klinikte yatarak takip edilen 30 demir eksikligi ane-mili hasta ile 17 saglikh kii iizerinde yapildt. ca-lqmanin amact demir eksikligi anemisinde HbAlc durumuyla ye demir tedavisiyle olan deg4imleri gOrmekti. HbAlc, hemoglobin ve eritrosit pa-rametreleri kontrol grubunda hir kez calqirken hasta grubunda tedavi ancesi ye tedavinin 6. haf-tasinda olmak iizere iki kez Tedavi sonrasi HbAlc seviyeleri tedavi Oncesine gore istatistiki ola-rak anlamli seviyede di4iik hulunurken (p<0.001). kontrol gruhuyla kiyaslandiginda tedavi oncesinde istatistiki olarak anlamli seviyede yiiksek (p<0.05) ye tedavi sonrasinda ise istatistiki olarak anlamli hir degiikligin olmadigi tesbit edildi (p<0.05). ,Sonuc olarak,- HhAlc'deki bu degiiklik has-talarin telhisinde, tedaviye cevap durumunu de-gerlendirmede ye takihinde diger parametrelerle hirlikte kullanilabilir.

 

This study was performed on 17 healthy persons and 30 patients with iron deficiency anemia who applied to the department of internal medicine at the Selcuk University medical school. The aim of this study was to investigate HbAlc levels in iron de-ficinecy anemia and to find if there were measured only once in the control group, wherase me-asurements in the patient group were done at the he-gining of iron therapy and after six weeks of tre-atment HbAlc levels after treatment were significantly lower than HbAlc levels before tre-atment (p<0.001). Compering to the control group HbAlc levels were significantly higher before tre-atment in the patient group (p<0.05). Where as there were no statistically significant difference after treatment (p<0.05). Where as there were no statistically significant difference after treatment (p<0.05). As a result these differences in HbAlc le-vels may he used for diagnosis, dedection of res-ponse to treatment and follow up it iron deficiency anemia in conjunction with the other parameters.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Süleyman Alıcı, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Demır Eksıklıgı Anemısınde Hbalc Degerlerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 12(3)
Geliş Tarihi : 14.10.1996, Kabul Tarihi : 14.10.1996
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme