Denizli İlinde 0-18 Aylik Cocuklarda Goriilen Konjenital Malformasyontar

Aziz Polat,Fahir Demirkan,Zafer Aybek

  •  Yıl : 1997
  •  Cilt : 13
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 242-245
Özeti Bu calqinada yaVart 0-18 ay arasinda 667 cocukta konjenital malformasvon a•ytirddt. % 3.9 major, % 6.6 minor malPonasyon tespit edildi. Malformasvonlu cocuklarda erkekiktz °win 3.4/1, anne-babalar arastnda akraba evliligi °rant % 9.8 idi. Minor ye major dim malliirmasvonlarin % 65.7'si arogenital sistemde. (70 17.1 'i iskelet sis-teminde, % 4.37i santral sinir sisteminde, % 4.3w gastrointestinal sistemde, % 8.6'st diger sistemlerde bulundu. Hipospadias, sindaktili, vartk duck& Ye damak anomalileri diger bolgelere göre viiksek bulundu

 

Six hundred and sixty seven children, aged 0-18 months, were screened for congenital malformations in Denizli front December 1995 to February 1996. As a result of this study, the prevalance of major inc were 3.9 % and minor malformations were 6.6 %, respectively. The incidence of parental consanguinity was 9.8 % and the ratio of boylgirl was 3.411, among children with malformations. When all malformations were considered the per-cent of malformations were as follows: 65.7 % uro-genital system, 17.1 % skeletal system, 4.3 % central nervous system, 4.3 % gastrointestinal system, and 8.6 % other systems. Anomalies such as hypospadias. syndactyly, cleft lip and palate were found to be higher than other regions of Turkey
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Aziz Polat, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Denizli İlinde 0-18 Aylik Cocuklarda Goriilen Konjenital Malformasyontar, Araştırma makalesi,
, Vol. 13(4)
Geliş Tarihi : 12.10.1997, Kabul Tarihi : 12.10.1997
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme