Derın Ven Trombozu (dvt) İle Pulmoner Emboli (pe) Arasındaki İlişki Ve Proflaksi

Cevat Özpınar,Sami Ceran,Mehmet Yeniterzi,Tahir Yüksek,Güven Sadi Sunam,Taner Ziylan,Ufuk Özergin,Hasan Solak

  •  Yıl : 1993
  •  Cilt : 9
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 95-101
Özeti Ocak 1983-Ocak 1993 tarihleri arasında derin yen trombozu (DVT) tanısı ile kliniğimize kabul edilen 315 hastanın 49'unda pulmoner emboli (PE) tespit DVT'lu hastalardan 4'ü kaybedilmiş olup bunlardan 3'ünün ölüm sebebi pulmoner embolidir. DVT ve PE tanısı konulan hastaların hepsi semp-tomatikti, tanıda klinik ve laboratuar bulgularına dayanıldı. PE'nin asemptomatik DVT`larında da görülebileceği, yine birçok PE'nin de sessiz seyre-debileceği dikkate alındığında DVT ve PE arasındaki ilişkinin ne derece önemli olduğu literatür eşliğinde vurgulandı. DVT riski yüksek olan vakalarda pro-flaksinin öneminden bahsedildi.

 

Between January 1983-January 1993, 315 pa-tients with deep vein thrombosis were treated in our clinic. In 49 of them pulmonary embolism were present. 4 paiients with pulmonary embolism died in hospital, 3 of them died due to embolism. Ali pa-tients were symptomatic, diagnosis of them were de-pended on clinical and laboratory findings. It was ac-cented that pulmonary embolism may occur on silent thrombosis and the importance of the relation-ship between deep yein thrombosis and pulmonary embolism. Importance of prophylaxis on high risk patients was reminded
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Cevat Özpınar, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Derın Ven Trombozu (dvt) İle Pulmoner Emboli (pe) Arasındaki İlişki Ve Proflaksi, Araştırma makalesi,
, Vol. 9(1)
Geliş Tarihi : 23.10.1993, Kabul Tarihi : 23.10.1993
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme