Dermal Suspansiyon Flebi İle Dudak Kaldırma : Hasta Memnuniyeti Ve Skar Görünümü Üzerine Etkisi

Dermal suspansiyon flebi yardımı ile lip lift cerrahisi

Ömer Buhşem

  •  Yıl : 2023
  •  Cilt : 39
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 69-74
Özeti

Özet

Amaç: Bu çalışma klasik boğa boynuzu eksizyon paternli dudak kaldırma ameliyat tekniği ile (grup I ), aynı paterndeki insizyonla üst dudakta hazırlanan dermal flep kullanılarak gerçekleştirilen dudak süspansiyonu tekniğinin (grup II) , dudak kaldırma ameliyatlarındaki hasta memnuniyeti ve skar görünümüne etkisini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır.

Hastalar ve Yöntem:

Yazar tarafından 2016-2023 yılları arasında ameliyat edilen 48-66 yaş arası 28 kadın hasta iki grupta incelendi. Birinci gruba klasik boğa boynuzu eksizyon paternli dudak kaldırma tekniği ile ameliyat edilen 14 hasta, ikinci gruba aynı paterndeki insizyonla üst dudakta hazırlanan dermal flep kullanılarak dudak süspansiyonu tekniği ile local anestezi altında ameliyat edilen 14 hasta dahil edildi. Altı ay takip edilen her iki guruptaki hastalara 6. ayın sonunda global estetik iyileştirme ölçeği kullanılarak genel estetik sonuçtan memnuniyet düzeyleri soruldu. Ayrıca bir değerlendirici cerrah, Vancouver skar ölçeğini kullanarak ameliyat sonrası oluşan skarı skorladı. Tüm sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Postoperatif değerlendirmede dermal süspansiyon flebi kullanılan grup 2'de 14 hastanın 9'u (%66) çok fazla düzelme bildirirken, Grup 1'de 14 hastanın 6'sı (%42,9) klasik teknikle çok fazla düzelme olduğunu belirtti. Aynı şekilde değerlendirici cerrah tarafından 6. ayda yapılan skar skoru incelendiğinde skar skalası grup 1'de 14, grup 2'de 4 idi. Grup 1'de hastaların değerleri 0 ile 4 arasında değişmekteydi ve ortalama değer 1.0 idi. Grup 2'de değerler 0-2 arasında değişmekteydi ve ortalama değer 0,3 idi. Muhtemelen gruplardaki hasta sayısının sınırlı olmasından kaynaklanan 2 grup arasında genel hasta memnuniyeti ve skar skoru açısından istatistiksel anlamlılık olmamasına rağmen (p>0.05), genel hasta memnuniyeti grup 2'de grup 1'e göre klinik olarak anlamlı derecede daha yüksekti ve yara izi grup 2'de grup 1'e göre klinik olarak anlamlı derecede daha az bulundu.

Sonuç:

Dermal askı flep tekniği ile yapılan dudak kaldırma ameliyatlarının hem genel estetik hasta memnuniyetinin daha yüksek olması, hem de hastalarımızda daha az iz kalması nedeniyle klasik eksizyon yöntemine değerli bir alternatif olarak katkı sağlayabileceği kanısına varıldı.

 

Abstract

Aim: This study was designed to compare the effect of the classical bull horn excision pattern lip lift technique (group I) and the lip suspension technique (group II) which was performed using a dermal flap prepared on the upper lip with the same pattern incision, on patient satisfaction and scar appearance in lip lift surgeries.

Patients and Methods: Twenty-eight female patients aged 48-66 years, operated by the author between 2016 and 2023, were analyzed in two groups. The first group included 14 patients who were operated on with the classical bull horn excision pattern lip lift technique, and the second group included 14 patients who were operated with the lip suspension technique using a dermal flap prepared on the upper lip with the same pattern incision under local anesthesia. At the end of the 6th month, the patients in both groups, who were followed up for 6 months, were asked about their satisfaction with the overall aesthetic result using the global aesthetic improvement scale. In addition, an evaluator surgeon scored the postoperative scar using the Vancouver scar scale. All results were evaluated statistically.

Results: 9 of 14 patients (66%) stated very much improvement in the group 2 in which the dermal suspension flap was used, while 6 of 14 patients (%42.9) stated very much improvement with classical technique in Group 1, in the postoperative assessment at 6th month. Likewise, when the scar score performed by the evaluator surgeon was examined in 6th month. The scar scale was 14 in group 1 and 4 in group 2. In Group 1, the values of the patients ranged from 0 to 4, and the mean value was 1.0. In Group 2, the values ranged between 0-2 and the mean value was 0.3. Overall patient satisfaction was clinically significantly higher in group 2 when compared with group 1 and the scar was found to be clinically significantly less in group 2 when compared with group 1, even though there is no statistical significance (p>0.05) between 2 groups in overall patient satisfaction and scar score, probably due to limited number of patients in groups.

Conclusion:

It has been concluded that lip lift surgeries performed using the dermal suspension flap technique can contribute as a valuable alternative to the classical excision method, due to both higher overall aesthetic patient satisfaction and less scarring in our patients.

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ömer Buhşem, Özel plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Buhsem O. Lip Lift With Dermal Suspension Flap Technique: Effect on Patient Satisfaction and Scar Appearance. Selcuk Med J 2023;39(2): 69-74

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Dermal Suspansiyon Flebi İle Dudak Kaldırma : Hasta Memnuniyeti Ve Skar Görünümü Üzerine Etkisi, Araştırma makalesi,
, Vol. 39(2)
Geliş Tarihi : 29.05.2023, Kabul Tarihi : 08.06.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme