Dermal suspansiyon flebi ile dudak kaldırma : hasta memnuniyeti ve skar görünümü üzerine etkisi

ömer buhşem

  • Yıl : 2023
  • Cilt : 39
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 69-74

Özet

Amaç: Bu çalışma klasik boğa boynuzu eksizyon paternli dudak kaldırma ameliyat tekniği ile (grup I ), aynı paterndeki insizyonla üst dudakta hazırlanan dermal flep kullanılarak gerçekleştirilen dudak süspansiyonu tekniğinin (grup II) , dudak kaldırma ameliyatlarındaki hasta memnuniyeti ve skar görünümüne etkisini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır.

Hastalar ve Yöntem:

Yazar tarafından 2016-2023 yılları arasında ameliyat edilen 48-66 yaş arası 28 kadın hasta iki grupta incelendi. Birinci gruba klasik boğa boynuzu eksizyon paternli dudak kaldırma tekniği ile ameliyat edilen 14 hasta, ikinci gruba aynı paterndeki insizyonla üst dudakta hazırlanan dermal flep kullanılarak dudak süspansiyonu tekniği ile local anestezi altında ameliyat edilen 14 hasta dahil edildi. Altı ay takip edilen her iki guruptaki hastalara 6. ayın sonunda global estetik iyileştirme ölçeği kullanılarak genel estetik sonuçtan memnuniyet düzeyleri soruldu. Ayrıca bir değerlendirici cerrah, Vancouver skar ölçeğini kullanarak ameliyat sonrası oluşan skarı skorladı. Tüm sonuçlar istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Postoperatif değerlendirmede dermal süspansiyon flebi kullanılan grup 2'de 14 hastanın 9'u (%66) çok fazla düzelme bildirirken, Grup 1'de 14 hastanın 6'sı (%42,9) klasik teknikle çok fazla düzelme olduğunu belirtti. Aynı şekilde değerlendirici cerrah tarafından 6. ayda yapılan skar skoru incelendiğinde skar skalası grup 1'de 14, grup 2'de 4 idi. Grup 1'de hastaların değerleri 0 ile 4 arasında değişmekteydi ve ortalama değer 1.0 idi. Grup 2'de değerler 0-2 arasında değişmekteydi ve ortalama değer 0,3 idi. Muhtemelen gruplardaki hasta sayısının sınırlı olmasından kaynaklanan 2 grup arasında genel hasta memnuniyeti ve skar skoru açısından istatistiksel anlamlılık olmamasına rağmen (p>0.05), genel hasta memnuniyeti grup 2'de grup 1'e göre klinik olarak anlamlı derecede daha yüksekti ve yara izi grup 2'de grup 1'e göre klinik olarak anlamlı derecede daha az bulundu.

Sonuç:

Dermal askı flep tekniği ile yapılan dudak kaldırma ameliyatlarının hem genel estetik hasta memnuniyetinin daha yüksek olması, hem de hastalarımızda daha az iz kalması nedeniyle klasik eksizyon yöntemine değerli bir alternatif olarak katkı sağlayabileceği kanısına varıldı.

Atıf yapmak için : Buhsem O. Lip Lift With Dermal Suspension Flap Technique: Effect on Patient Satisfaction and Scar Appearance. Selcuk Med J 2023;39(2): 69-74
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Dermal suspansiyon flebi ile dudak kaldırma : hasta memnuniyeti ve skar görünümü üzerine etkisi
, Vol. 39 (2)
Geliş Tarihi : 29.05.2023, Kabul Tarihi : 29.05.2023, Yayın Tarihi : 08.06.2023
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;