Dermatoloji Kliniğimizde Onikomikoz Sıklığı

Mustafa Özdemir,İbrahim Baysal,Hüseyin Tol,İnci Mevlitoğlu

  •  Yıl : 2005
  •  Cilt : 21
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 75-78
Özeti Amaç: Polikliniğimize başvuran hastalarımızdaki onikomikoz sıklığını araştırmak. Yöntem ve gereçler: çalışmaya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dermatoloji polikliğine Ekim 2004-Ocak 2005 tarihleri arasında başvuran 18 yaş ve üzerindeki 771 hasta alındı. Olguların yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyleri kaydedildi. Onikomikoz tanısı için tırnak numuneleri laboratuarımızda alındı. Her numunenin direkt mikroskopik muayenesi ve mantar kültürü yapıldı. Bulgular chi-square test ve student t testi ile değerlendirildi. Bulgular: 67 olguda (%8.7) onikomikoz saptadık. Bu olguların 43’ü erkek (%64.1) ve 24’ü (%35.9) kadındı. Onikomikoz gelişiminin yaş artışı (p<0.05) ile korale olduğunu tespit ettik. Sonuç: Kliniğimize başvuran hastalar arasında onikomikoz sıklığını %8.6 olarak saptadık. Onikomikozdan korunma ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgilendirici eğitsel çalışmaların yapılması durumunda bölgemizde onikomikoz görülme oranlarının daha da düşeceğini düşünmekteyiz.

 

Objective: The aim of this study is to determine the frequency of the patients with onychomycosis who have admitted to our clinic. Materials and method: 771 patients aged 18 years and over presented to Dermatology Clinic of Meram Medical Faculty of Selcuk University between October 2004 – January 2005 were included into the study. Age, sex and education level of the patients were noted. Nail samples were taken for diagnosis in our laboratory. Direct microscopic examinaiton and culture were performed. Chi-square test and student t test were used for statistical analysis. Results: Onychomycosis was detected in 67 cases (8.7%), of whom 43 (64.1%) were male and 24(35.9%) were female. The presence of onychomycosis was found to correlate significantly with increasing age (p<0.05), male gender (p<0.05) and low education level (p<0.05). Conclusion: We detected the frequency of onychomycosis as 8.6% in our patients. We consider that occurance rate of onychomycosis may decrease in our region when informative educational measures related to with protection are performed.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mustafa Özdemir, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Dermatoloji Kliniğimizde Onikomikoz Sıklığı, Araştırma makalesi,
, Vol. 21(3)
Geliş Tarihi : 11.07.2005, Kabul Tarihi : 07.09.2005
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme