Dermatoloji Kliniğimizde Onikomikoz Sıklığı

İNCİ MEVLİTOĞLU, MUSTAFA ÖZDEMİR, İbrahim Baysal, Hüseyin Tol

  • Yıl : 2005
  • Cilt : 21
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 75-78
Amaç: Polikliniğimize başvuran hastalarımızdaki onikomikoz sıklığını araştırmak. Yöntem ve gereçler: çalışmaya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dermatoloji polikliğine Ekim 2004-Ocak 2005 tarihleri arasında başvuran 18 yaş ve üzerindeki 771 hasta alındı. Olguların yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyleri kaydedildi. Onikomikoz tanısı için tırnak numuneleri laboratuarımızda alındı. Her numunenin direkt mikroskopik muayenesi ve mantar kültürü yapıldı. Bulgular chi-square test ve student t testi ile değerlendirildi. Bulgular: 67 olguda (%8.7) onikomikoz saptadık. Bu olguların 43’ü erkek (%64.1) ve 24’ü (%35.9) kadındı. Onikomikoz gelişiminin yaş artışı (p<0.05) ile korale olduğunu tespit ettik. Sonuç: Kliniğimize başvuran hastalar arasında onikomikoz sıklığını %8.6 olarak saptadık. Onikomikozdan korunma ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgilendirici eğitsel çalışmaların yapılması durumunda bölgemizde onikomikoz görülme oranlarının daha da düşeceğini düşünmekteyiz.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Dermatoloji Kliniğimizde Onikomikoz Sıklığı
, Vol. 21 (3)
Geliş Tarihi : 11.07.2005, Kabul Tarihi : 11.07.2005, Yayın Tarihi : 30.09.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;