Diabetiklerde Trombosit Agregasyonları

Çiğdem Kavun,Neyhan Ergene,Yıldız Divanlı,Erdoğan Özkal,Yusuf Erdoğan,Gülden Gedikoğlu

  •  Yıl : 1989
  •  Cilt : 5
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 124-128
Özeti Bu çalışma diabetik hastalarda in vivo trombosit agregatların kantitatif tayini amacı ile yapılmıştır. Kontrol ve diabetik gruplar olarak toplam 100 kişi üzerinde yapılan trombosit agregasyon oranı (T.A.D.) sonuçları sunuldu. Yaş dağılımı göz önüne alınmaksızın yapılan istatistiksel karşılaştırrnada, diabetiklerde T.A.O'nın kontrol grubuna oranla anlamlı bir düşme gösterdiği belirlendi. T.A.O'ndaki düşmenin yaş, boy, ağırlık, diabet süresi ve açlık kan şekeri (AKŞ) düzeyi ile direkt bir ilişki görülemedi. Diabetik gruplar arasındaki karşılaştırmada trombosit sayılarının yaşla orantılı olarak azaldığı izlendi.

 

This study was carried out for the quaniitative deterrnination of in vivo platelet aggregation rate in diabetics and ta corrıpare with the healthy controls. The study was performed on a total of 100 ir?eople divided as control and diabetic groups. Platelet aggregation rate was found to be significanily lower in the diabetic group. The decrease on the platelet aggregation rale in diabetics was not related directly with age, body, weight, duration of diabetes and the fasting blood sugar level. in diabetic group, platelet aggregation rate showed a proportiorzal decrease with ageing.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Çiğdem Kavun, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Diabetiklerde Trombosit Agregasyonları, Araştırma makalesi,
, Vol. 5(3)
Geliş Tarihi : 20.11.1989, Kabul Tarihi : 20.11.1989
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme