Diabetlı Hastalarda Serum Fruktozamin Düzeylerı

Mehmet Aköz,Ahmet Çığlı,İdris Akkuş,Mustafa Ünaldı,Mehmet Akdoğan,Recep Gökçe

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 211-213
Özeti Tip II diaberes mellituslıt (DM) hastalarda ve sağlıklı kişilerde serum fruktozamin seviyeleri tayin edildi. DM vakalarında fruktozamin düzeyleri 142-1-0.80 mMIL ve kontrol grubunda ise 2.22±0.52 mMİL olarak bulundu. Her iki gruba ait değerler a-rasındaki farkın istatistik' açıdan önemli olduğu gö-rüldü(p <0.01). Fruktozamin analizi hem kolay hem de otoanali-zöre uygulanabilir olduğundan DM vakalarının ta-kibinde rutin bir test olarak kullanılabileceği kanaatine varıldı.

 

In this study , serum fructosamine levels of he-althy and diabetic patients were determined. Serum fructosamine levels of diabetics and cont-rols were 3.423.80 and 2.22-1-0.52 mMİL, respecti-vely. The difference was significant statistically ( p <0.01 Sinee fructosamine assay is both easy and appii-cable ta otoanalysers, it can be used as a rutin test in the follow up diabetic patients.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Aköz, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Diabetlı Hastalarda Serum Fruktozamin Düzeylerı, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme