Differansiye Tiroid Kanserli Hastalarda I-131 Taramalar Ve Tc-99m Sestamibi Tüm Vücut Taramaların Karşılaştırılması

Hanife Aslı Ayan,Asım Akın,Gökhan Koca,K. Metin Kır

  •  Yıl : 2004
  •  Cilt : 20
  •  Sayı : 4
  •  Sayfa : 128-134
Özeti Bu çalışma ablasyon öncesi ve sonrasında iyi differansiye tiroid kanserli hastalarda alternatif tarama yöntemi olarak Tc-99m sestamibi’nin kullanılıp kullanılmayacağını değerlendirmiştir. Bu nedenle total veya totale yakın tiroidektomi uygulanan 115 differansiye tiroid kanseri hastası çalışmaya alındı. Tüm hastalara Tc-99m sestamibi tüm vücut tarama yüksek rezolüsyonlu boyun USG serum tiroglobulin ve antitiroglobulin ölçümleri ve kontrastsız boyun ve toraks tomografilei yapıldı. Sonuçlar göstermiştir ki Tc-99m Sestamibi tüm vücut taramalar, I-131 taramalarla karşılaştırıldığında tiroid supresyonu almayan (T4-off) hastalarda yüksek derecede sensitif ve spesifiktir (kappa=0.68 p<0.001). Boyun USG ile birlikte Tc-99m sestamibi yapılması, yüksek doz I-131 ablasyonu sonrası 6. gün taramalarla karşılaştırılabilir etkinliğe sahiptir. Boyun USG, Tc-99m sestamibi’nin sensitivitesini arttırırken sipesifitesini azaltır. Ancak Tc-99m Sestamibinin tiroid supresyonu alan hastalarda etkinliğinin değerlendirilmesi için klinik çalışmalara ihtiyaç vardır.

 

This study evaluated the potential of Tc-99m sestamibi whole body scan as an alternative to whole body I-131 scan for well differentiated thyroid cancer patients prior to I-131 ablation and post ablation states. We evaluated 115 patients with differentiated thyroid cancer who had total or near total thyroidectomy. All patients had undergone Tc-99m sestamibi whole body scanning high resolution neck ultrasonography prior to conventional I-131 whole body scanning, thyroglobulin and antithyroglobulin values measured. Also all patients had neck and chest CT without contrast agent. The results showed that Tc-99m sestamibi whole body images are highly sensitive and specific in differentiated thyroid carcinoma patients without thyroid supression (T4-off), compared to conventional I-31 whole body scans (kappa=0.68 p<0.001). Neck USG with Tc-99m sestamibi is comparable with conventional iodine based whole body studies also compared to high döşe post-ablation 6th day I-131 whole body scans. Neck USG increases sensitivity and decreases specificity of Tc-99m sestamibi scans. Clinical investigations had to be made to evaluate the efficiency of Tc-99m sestamibi in patients receiving thyroid supression.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Hanife Aslı Ayan, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Anabilim Dalı
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Differansiye Tiroid Kanserli Hastalarda I-131 Taramalar Ve Tc-99m Sestamibi Tüm Vücut Taramaların Karşılaştırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 20(4)
Geliş Tarihi : 24.11.2004, Kabul Tarihi : 10.01.2005
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme