Dimetil Sulfoksit Metabolık Toksısıtesinin Değışık Organ Sevıyesınde Değerlendırılmesı

Selçuk Duman,Salim Güngör,Mehmet Çerçi,Mehmet Yüncü,Safiye Sayar,Refik Soylu

  •  Yıl : 1992
  •  Cilt : 8
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 239-244
Özeti İlk defa 1800W yıllarda sentezlenip kimya en-düstrisinde kullanılmaya başlanan Dimetilsulfoksit (DMS0) artan oranlarda medikal sahada da kulla-n_ılmaktadır, bazı ilaçkırla sinerjik etki göstermesi, organ transplantasyonlannda yaygın olarak kulla-nılması, etkenin özelliğini artırmaktadır. Bu bera-berinde ajanın toksisitesini düşünmenin. gerekliliğini getirmektedir. Çalışmamizda DMSO'in değişik organ seviyesinde toksik etkilerini ışık mikroskobik seviyede tesbit etmeyi amaçladık

 

Dimethylsufoxide (DMS0), which was synthesi-sed in 1880's the first time and used in the chemical industty, has been being used in medikal field in an increasing rate. Its being used in organ transplantation, and ha-ving sinerjik effects on some drugs have alsa increa-sed irs effects. However, we should alsa know that it has a toxic effects. In our present study, we proposed to evaulate the toxic effect of DMSO at light microscopic level at differenı organ levels
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Selçuk Duman, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Dimetil Sulfoksit Metabolık Toksısıtesinin Değışık Organ Sevıyesınde Değerlendırılmesı, Araştırma makalesi,
, Vol. 8(2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme