DİMETİL SULFOKSİT METABOLIK TOKSISITESİNİN DEĞIŞIK ORGAN SEVIYESINDE DEĞERLENDIRILMESI

SELÇUK DUMAN, SALİM GÜNGÖR, Safiye Sayar, Refik Soylu, Mehmet Çerçi, Mehmet Yüncü

  • Yıl : 1992
  • Cilt : 8
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 239-244
İlk defa 1800W yıllarda sentezlenip kimya en-düstrisinde kullanılmaya başlanan Dimetilsulfoksit (DMS0) artan oranlarda medikal sahada da kulla-n_ılmaktadır, bazı ilaçkırla sinerjik etki göstermesi, organ transplantasyonlannda yaygın olarak kulla-nılması, etkenin özelliğini artırmaktadır. Bu bera-berinde ajanın toksisitesini düşünmenin. gerekliliğini getirmektedir. Çalışmamizda DMSO'in değişik organ seviyesinde toksik etkilerini ışık mikroskobik seviyede tesbit etmeyi amaçladık
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
DİMETİL SULFOKSİT METABOLIK TOKSISITESİNİN DEĞIŞIK ORGAN SEVIYESINDE DEĞERLENDIRILMESI
, Vol. 8 (2)
Geliş Tarihi : 24.10.1992, Kabul Tarihi : 24.10.1992, Yayın Tarihi : 24.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;