Dıphenylamıne Derıveler1yle Beslenen Gebe Rat Yavrularında Renal Kıstık Hastal1k Gelişimi

Ali Acar,Şükrü Çelik,Recai Gürbüz,Özden Vural,Esat M. Arslan,Mehmet Özeroğlu,Hasan Hüseyin Telli

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 297-303
Özeti Plidnec re bil/11111 Major viktni Omik diphenylamine`e ben:emesinden esin-knerek :;Flat radar gebeligin son Was' esllci.cill.cid diphenylamine cieriyeleriyle fAmilorld dihidrat + hidroelorothiazich beslencli. Dogumdan sonra fecia edilen vavi-u ratlarm 10b-reklerincie histopatolojik olarak ,,?lomerulokistik barek yainsim andtran deg4iklikler belirlendi. OySa Within deg4iklikler normal beslenmenin so-nunda (Logan yairularda Fetal bi;bregin phanesetin deriyatirlerinin in-terstisivel inf7amatuvar etkilerine hassasiveti bunun sonttu gelion tabiller obstriiksiyonun kistik neden oldugu vartidi.

 

The pre vtant rats were fed with diphenylamine derivatives (. tmilorid dihidrat + hid-roelorothiafid) clurin,,? the last week of gestation ins-pired by phanesetin and its major metabolic bre-akdown products are similar chemically diphenvlamine. The di (frrence., that reminded glomerulocystic kidney were -determined with histopathologie exa-mination in kidneys of offvpriti;,- However this dif-frrenees were not noted in olIcpi-inf;s or rats that led normally. We conclude that fetal kidney is susceptible to the interstitial intiantatory elkcts of phanacetin lie-rivairives and the resultmz tubular obstruction pro-duced the cystic changes.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Ali Acar, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Dıphenylamıne Derıveler1yle Beslenen Gebe Rat Yavrularında Renal Kıstık Hastal1k Gelişimi, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme