DiYABETiKLERDE ERITROSIT SUPEROKSID DISMUTAZ, GLUTATYON PEROKSIDAZ ILE PLAZMA E VITAMINININ ARAL5TIRILMASI

MEHMET GÜRBİLEK, MEHMET AKÖZ, Osman Çağlayan, Sadinaz Kalak, İdris Akkuş, Elif Zeren, Neşe Hayat Aksoy

  • Yıl : 1994
  • Cilt : 10
  • Sayı : 3
  •  Sayfa : 311-316
Divabelin komplikasyonlari, insulin ho-meostasizinde ve enerji metabolizmasuzdaki de-e4ikliklerden kaynaklanan metabolik stresin bir so-nucu olarak kabul edilmektedir. sires, oksidatif stresin a•tmaszna vol acarak komp-likasyonlarin tepik eden yapisal ye fonk-sivonel hasar oluvurmaktadir. Ozellikk ivi kontrol edilemeyen divabette oksidatif aktiVitenin artmasi serbest radikal oluyitinumi arturmaktadw. Serbest radikallerin :ararlz etkile•ine karst. organi:ntalarda antioksidan savunina sistemleri hrr-lunur. Bit calksmada, 35-75 vallarz a•asindaki 57 tip II diabetes mannish? pasta lie 34-66 yagari ara-szndaki 33 saglach kiside eritrosit ici Glutatyon pe-roksida: (GSH-P) ve Siiperoksid dismutaz (SOD) He serum E vitamini dikeyleri tayin Diabetes mellitus grubunda GSH-Px 26.7±12.8 U g Hb. SOD 550±200 U Hb. F vitamini ise 472.6 ± 183 .ugldl iken, /control grubunda GSH-Px 21 .8±6.2 U g fib. SOD 649±165 U g Hb Ye E 422_7±145 11 r d1 olarak bulundu. Her iki g•uba ait GS11-Px. SOD ye E vitamini arasuidaki lark istatistiki aculan &en& bultannadi. caltsina ile, antioksidanlarin aktivitesinde hicbir dekisiklik bulwark-IA.010cm, divabetin serhest radikallerin Uretimini en-gelleyebileceki sonu.cuna vartldt
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
DiYABETiKLERDE ERITROSIT SUPEROKSID DISMUTAZ, GLUTATYON PEROKSIDAZ ILE PLAZMA E VITAMINININ ARAL5TIRILMASI
, Vol. 10 (3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994, Yayın Tarihi : 16.10.2020
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;