Diyabetiklerde Erıtrosıt Superoksıd Dısmutaz, Glutatyon Peroksıdaz Ile Plazma E Vıtamınının Aral5tırılması

Mehmet Gürbilek,Neşe Hayat Aksoy,İdris Akkuş,Sadinaz Kalak,Osman Çağlayan,Mehmet Aköz,Elif Zeren

  •  Yıl : 1994
  •  Cilt : 10
  •  Sayı : 3
  •  Sayfa : 311-316
Özeti Divabelin komplikasyonlari, insulin ho-meostasizinde ve enerji metabolizmasuzdaki de-e4ikliklerden kaynaklanan metabolik stresin bir so-nucu olarak kabul edilmektedir. sires, oksidatif stresin a•tmaszna vol acarak komp-likasyonlarin tepik eden yapisal ye fonk-sivonel hasar oluvurmaktadir. Ozellikk ivi kontrol edilemeyen divabette oksidatif aktiVitenin artmasi serbest radikal oluyitinumi arturmaktadw. Serbest radikallerin :ararlz etkile•ine karst. organi:ntalarda antioksidan savunina sistemleri hrr-lunur. Bit calksmada, 35-75 vallarz a•asindaki 57 tip II diabetes mannish? pasta lie 34-66 yagari ara-szndaki 33 saglach kiside eritrosit ici Glutatyon pe-roksida: (GSH-P) ve Siiperoksid dismutaz (SOD) He serum E vitamini dikeyleri tayin Diabetes mellitus grubunda GSH-Px 26.7±12.8 U g Hb. SOD 550±200 U Hb. F vitamini ise 472.6 ± 183 .ugldl iken, /control grubunda GSH-Px 21 .8±6.2 U g fib. SOD 649±165 U g Hb Ye E 422_7±145 11 r d1 olarak bulundu. Her iki g•uba ait GS11-Px. SOD ye E vitamini arasuidaki lark istatistiki aculan &en& bultannadi. caltsina ile, antioksidanlarin aktivitesinde hicbir dekisiklik bulwark-IA.010cm, divabetin serhest radikallerin Uretimini en-gelleyebileceki sonu.cuna vartldt

 

Complications of Diabetes mellitus are beleived to be resulted from altercations in insulin ho-meostasis and energy metabolism. Metabolic stress, by increasing oxidative stress causes jimctional and structural damage which results in diabetic comp-lications. The formation of free radicals as a result of an increase in oxidative tetil.ity increases in Un-controlled diabetes mellitus. In organisms, an-tioxidant defense systems are present agains harm-ful effects Of free radicals. In the present study. sermon vitamin E and ervt-hrocyte superoxide disimuase (SOD) and ght-tathione peroxidase (GSH-P.►-) activities of 33 he-alty subjects aged between 34-b6 and 57 patients with type II diabetes mellitus under treatment and aged between 35-75 nears have been investigated. Erythrocyte SOD and GSII-Px activities and serum Otani'', E level of patients were 550±200 U g 11b. 26.7±12.8 g lib and 472.6±183 ftg ill whereas these of controls were 649±165 .. gr 21.8±6.2 U gr III and 422.7±145 fig;d1 res-pectively. The difference between the parameters of the two groups were nor significiant statistically. - Since no significiant alteration was found in the activity of antioxidants. it was concluded that tre-atment of diabetes mellitus might prevent preduction of, free radicals.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mehmet Gürbilek, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Diyabetiklerde Erıtrosıt Superoksıd Dısmutaz, Glutatyon Peroksıdaz Ile Plazma E Vıtamınının Aral5tırılması, Araştırma makalesi,
, Vol. 10(3)
Geliş Tarihi : 16.10.1994, Kabul Tarihi : 16.10.1994
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme