Diz Eklem İçi Enjeksiyon Sonrası Septik Artrit Gelişimi

İsmail Hakkı Korucu,Faik Türkmen,Mustafa Özer,Ali Güleç,Bayram Yolcu

  •  Yıl : 2016
  •  Cilt : 32
  •  Sayı : 2
  •  Sayfa : 35-37
Özeti Diz dejeneratif artriti tedavisinde eklem içi enjeksiyonlar sık kullanılmaktadır. Uygulama sonrası septik artrit gelişimi de bilinmektedir. Bu çalışmada; diz dejeneratif artriti nedeniyle uygulanan eklem içi enjeksiyonları sonrası oluşan septik artrit olgularının araştırılması amaçlanmaktadır. 2010-2015 yılları arasında dejeneratif diz artriti nedeniye, diz eklem içi enjeksiyonu uygulanmış ve sonrası septik artrit tanısı konularak tedavi edilen hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalıkları, fizik muayene bulguları, beyaz küre sayısı, sedimentasyon hızı, C-reaktif protein değerleri, aspirat mayii direk bakı ve kültür sonuçları kaydedildi. On iki hastanın yaş ortalaması 60 (46-74) idi. Hastaların 7’si kadın ve 5’i erkek idi. Beyaz küre sayısı ortalama 12.69 (8.92-15.87) K/uL, sedimentasyon hızı ortalama 50 (35-100) mm/sa ve C-Reaktif Protein seviyesi ortalama 25.9 (16-35.3) mg/L’idi. Kültürde üç hastada Staphylococcus aureus üredi. Diğer hastalarda etken izole edilemedi. Tüm hastaların cerrahi debridman ve yıkama sonrası tedavileri tamamlandı. Diz içi enjeksiyonlar tamamen güvenilir olmamakla birlikte, kısa dönemde hastaların klinik bulgularında düzelme sağlayabilmektedir. Ancak uzun dönem etkileri ve uygulama sonrası oluşabilecek komplikasyonlar göz önüne alındığında osteoartirin erken evre tedavisinde başka tedavilerin öncelikle denenmesi gerektiğine inanmaktayız.

 

Knee intra-articular injections are frequently used in the treatment of degenerative arthritis. However, it is known that septic arthritis may develop after the application. In this study; it was aimed to investigate the cases of knee septic arthritis occurring after intra-articular injections administered due to degenerative arthritis. Between the years 2010-2015, patients were retrospectively reviewed who treated with the diagnosis of septic arthritis following intra-articular injections due to degenerative knee arthritis. Age, sex, comorbidities, physical examination, white blood cell, sedimentation, CRP, aspirate microscopy and culture results were recorded. The mean age was 60 years (range, 46-74 years) of 12 patients (7 females, 5 males). The mean white blood cell count was 12.69 (range, 8.92-15.87) billion cells/L. The mean sedimentation rate was 50 (range, 35-100) mm/hour. The mean C-Reactive Protein level was 25.9 (range, 16-35.3) mg/L. Staphylococcus aureus was isolated in three patients. In other patients, no causative pathogen was not isolated. All patients underwent surgical debridement. Although intraarticular injections are not totally safe, it can provide clinical improvement in patients in the short term. However, given the longterm effects and complications that may occur after application in the early stages of treatment of osteoarthritis, we believe that other treatments should be tried first.
  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : İsmail Hakkı Korucu, N.E. üniversitesi Meram Tıp Ortopedi ve Travmatoloji
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için :

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Diz Eklem İçi Enjeksiyon Sonrası Septik Artrit Gelişimi, Araştırma Makalesi,
, Vol. 32(2)
Geliş Tarihi : 30.12.2015, Kabul Tarihi : 21.03.2016
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN: 1017-6616 ;
E-ISSN: 2149-8059 ;
İndeksleme