Diz Eklem İçi Enjeksiyon Sonrası Septik Artrit Gelişimi

BAYRAM YOLCU, ALİ GÜLEÇ, İSMAİL HAKKI KORUCU, MUSTAFA ÖZER, FAİK TÜRKMEN

  • Yıl : 2016
  • Cilt : 32
  • Sayı : 2
  •  Sayfa : 35-37
Diz dejeneratif artriti tedavisinde eklem içi enjeksiyonlar sık kullanılmaktadır. Uygulama sonrası septik artrit gelişimi de bilinmektedir. Bu çalışmada; diz dejeneratif artriti nedeniyle uygulanan eklem içi enjeksiyonları sonrası oluşan septik artrit olgularının araştırılması amaçlanmaktadır. 2010-2015 yılları arasında dejeneratif diz artriti nedeniye, diz eklem içi enjeksiyonu uygulanmış ve sonrası septik artrit tanısı konularak tedavi edilen hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, eşlik eden hastalıkları, fizik muayene bulguları, beyaz küre sayısı, sedimentasyon hızı, C-reaktif protein değerleri, aspirat mayii direk bakı ve kültür sonuçları kaydedildi. On iki hastanın yaş ortalaması 60 (46-74) idi. Hastaların 7’si kadın ve 5’i erkek idi. Beyaz küre sayısı ortalama 12.69 (8.92-15.87) K/uL, sedimentasyon hızı ortalama 50 (35-100) mm/sa ve C-Reaktif Protein seviyesi ortalama 25.9 (16-35.3) mg/L’idi. Kültürde üç hastada Staphylococcus aureus üredi. Diğer hastalarda etken izole edilemedi. Tüm hastaların cerrahi debridman ve yıkama sonrası tedavileri tamamlandı. Diz içi enjeksiyonlar tamamen güvenilir olmamakla birlikte, kısa dönemde hastaların klinik bulgularında düzelme sağlayabilmektedir. Ancak uzun dönem etkileri ve uygulama sonrası oluşabilecek komplikasyonlar göz önüne alındığında osteoartirin erken evre tedavisinde başka tedavilerin öncelikle denenmesi gerektiğine inanmaktayız.
Atıf yapmak için :
Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler.
Diz Eklem İçi Enjeksiyon Sonrası Septik Artrit Gelişimi
, Vol. 32 (2)
Geliş Tarihi : 30.12.2015, Kabul Tarihi : 30.12.2015, Yayın Tarihi : 13.08.2018
Selçuk Tıp Dergisi
ISSN:1017-6616;
E-ISSN:2149-8059;